SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Barva a detail v architektuře

Závěry 9. konference SHS ČMS konané v Písku
ve dnech 21. - 23. října 1999 na téma:
Barva a detail v architektuře

Odborné konference, při nichž se nad konkrétním tématem, dotýkajícím se nějakým způsobem kulturního dědictví, setkávají zástupci komunální sféry, státní správy a příslušní specialisté, považuje SHS ČMS za jednu ze svých nejvýznamnějších aktivit. Konference si kladou za cíl nejen přinést reprezentantům členské základny sdružení poučení a inspiraci pro další práci, ale mají ještě jednu vyšší ambici – chtějí být platformou výměny názorů všech zainteresovaných stran, zejména těch subjektů, které k sobě jinak nacházejí cestu s jistými obtížemi.

Každá odborná konference SHS ČMS proto v posledních letech přijímá závěry, které jsou průnikem těch nejdůležitějších tezí přednesených příspěvků a výsledků probíhající diskuse. I když závěry konference nemají žádnou závaznou platnost, mají být účastníkům a všem těm, jichž se konferované téma dotýká, velice důležitou informací. Její váha vychází z faktu, že jde o výstup z tak širokého a reprezentativního informačního a názorového spektra, jaké může vzniknout pouze při takovéto akci, jinak řečeno, její cena spočívá v míře její pravdivosti. Co znamenají takové informace pro praxi, není třeba dále rozvádět.

Obecné závěry přijaté účastníky konference Barva a detail v architektuře sice postihují jak přednášky, tak diskusi, přesto k nim úmyslně přikládáme v plném znění i všechny písemné podněty, které obdrželo pracovní předsednictvo konference z pléna, protože obsahují velice cenná dílčí shrnutí.

  • Barva a detail jsou důležité kategorie, ovlivňující celkovou hodnotu prostředí. Nadále je třeba jim věnovat daleko větší pozornost než tomu bylo dosud, a to jak v procesu regenerace, tak při nové výstavbě.
  • S těmito kategoriemi je třeba uvážlivě zacházet, a to na základě důkladného odborného poznání a fundované diskuse mezi všemi, kteří s nimi nakládají a rozhodují o nich, zejména pak při procesu regenerace historických objektů i sídel.
  • Při obnově jednotlivé památky je nutné její maximální uchování jako plnohodnotného hmotného historického pramene. Konkrétní způsob vnější prezentace je však třeba přizpůsobit především hledisku estetickému a výtvarnému, vycházejícímu z celkového kontextu památky a jejího prostředí.
  • Je nutné pečlivě vážit použití nových materiálů a náhradu stávajících zachovaných prvků.
  • Z památkářského, ekologického a ekonomického hlediska upřednostňovat opravu a zachování stávajících prvků před celkovou náhradou.
  • Vstup kvalitní moderní architektury do historických měst, pakliže je v korespondenci s hodnotou daného prostředí, je nástrojem jeho zhodnocení jak estetického, tak funkčního.

V Písku dne 22. října 1999

« předchozí stránka