SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Další orgány a poradní sbory Sdružení

Výbor Sdružení

Výbor Sdružení po celou dobu existence řídí činnost Sdružení v období mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. Jeho činnost řídí předseda.

Poprvé ustaven organizačním řádem ustavujícího sněmu jako 17ti členný z každého území bývalého kraje po jednom zástupci sídel z městských památkových rezervací a po jednom zástupci z městských památkových zón, dále hlavní město Praha a dva zástupci SÚRPMO (vysvětlení zkratky a vývoje této organizace v kapitole sekretariát Sdružení), z nichž jeden je odborným pracovníkem v oblasti regenerace historických sídel. Mimořádný sněm o rok později stanoví počet členů na 16, a to po jednom zástupci sídla z MPR a po jednom z MPZ ze sedmi regionů (Praha a střední Čechy, jižní Čechy, západní Čechy, severní Čechy, východní Čechy, jižní Morava, severní Morava a Slezsko), jeden zástupce mimořádných členů a tajemník. V roce 1993 II. sněm zvýšil počet členů na 22 (po třech zástupcích z každého regionu a jeden zástupce mimořádných členů; tajemník se nadále účastní zasedání výborů Sdružení s hlasem poradním). V této skladbě zasedal výbor Sdružení až do V. sněmu, který snížil počet jeho členů na 21, neboť do výboru Sdružení mohou být voleni jen řádní členové.

Pro zajímavost: historicky první výbor Sdružení zasedal 16. a 17. ledna 1991 v Litomyšli; dosud poslední, 47., 23. června 2000 ve Františkových Lázních.

Přehled členů zvolených jednotlivými sněmy do výboru Sdružení

    1990
ustavující sněm
1991
mimořádný sněm
1993
II. sněm
1995
III. sněm
1997
IV. sněm
1999
V. sněm
Praha a střední Čechy Beroun   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Jílové u Prahy     XXXXX XXXXX XXXXX  
Kutná Hora XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Praha 1 *** XXXXX         XXXXX
Slaný XXXXX          
jižní Čechy Dačice     XXXXX XXXXX    
Písek XXXXX XXXXX        
Prachatice     XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Tábor XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Třeboň         XXXXX XXXXX
západní Čechy Františkovy Lázně         XXXXX XXXXX
Horšovský Týn XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Jáchymov XXXXX XXXXX        
Stříbro     XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Tachov     XXXXX XXXXX    
severní Čechy Jablonec nad Nisou XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Kadaň     XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Litoměřice XXXXX          
Terezín           XXXXX
Žatec   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
východní Čechy Letohrad           XXXXX
Litomyšl XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Luže     XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Nové Město nad Metují XXXXX          
Pardubice     XXXXX XXXXX XXXXX  
Trutnov   XXXXX        
jižní Morava Brno           XXXXX
Kroměříž XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Nové Město na Moravě     XXXXX XXXXX XXXXX  
Telč XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
severní Morava a Slezsko Frýdek   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Nový Jičín           XXXXX
Olomouc XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Opava XXXXX          
Štramberk         XXXXX  
Šumperk     XXXXX XXXXX    
SÚRPMO *)   XXXXX          
  XXXXX          
mimořádný člen SÚRPMO   XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
tajemník     XXXXX        

SÚRPMO *) dva zástupci
Poznámka: I. sněm nevolil členy výboru Sdružení, pouze je schválil

Předsednictvo

Neměnnou funkcí předsednictva je zabývat se z pověření výboru Sdružení aktuálními záležitostmi, které je třeba projednávat v období mezi jeho zasedáními. Bylo a je voleno ze členů výboru Sdružení.

Prvně je definováno ve stanovách schválených mimořádným sněmem jako pětičlenné (předseda, tři místopředsedové a tajemník). II. řádný sněm stanovil zásadní změnu pro volbu členů předsednictva: je vyhrazeno pouze uvolněným členům zastupitelstev (opět jako pětičlenné - předseda a čtyři místopředsedové; tajemník se nadále účastní zasedání výborů s hlasem poradním.). Sedm členů předsednictva (ve složení předseda, dva místopředsedové a čtyři členové) působí od III. řádného sněmu podnes.

Tabulka přehled členů předsednictva se připravuje

Kontrolní komise

Je kontrolním orgánem Sdružení jak vůči hospodaření, tak i dodržování stanov a závazných předpisů v činnosti Sdružení, ale i vůči plnění úkolů programového prohlášení či usnesení sněmu. Prvně volena mimořádným sněmem v počtu pěti členů, z nichž předseda se účastní zasedání výborů Sdružení s hlasem poradním (tak tomu je dosud). Až III. řádný sněm rozšířil počet členů na sedm - z každého regionu jeden zástupce. K dalším změnám nedošlo.

První schůze kontrolní komise se konala 15. dubna 1992.

Přehled členů kontrolní komise a předsedů tohoto orgánu Sdružení

    1991
I. sněm
1993
II. sněm
1995
III. sněm
1997
IV. sněm
1999
V. sněm
Praha a střední Čechy Benátky na Jizerou     XXXXX XXXXX XXXXX
jižní Čechy Bechyně     XXXXX XXXXX XXXXX
Soběslav   XXXXX**      
západní Čechy Bečov nad Teplou       XXXXX  
Františkovy Lázně     XXXXX    
Klatovy   XXXXX      
Tachov         XXXXX
severní Čechy Klášterec nad Ohří       XXXXX XXXXX
Litoměřice XXXXX   XXXXX    
východní Čechy Luže XXXXX        
Nové Město nad Metují         XXXXX
Pardubice XXXXX        
Trutnov   XXXXX XXXXX XXXXX  
jižní Morava Náměšť nad Oslavou XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Uherské Hradiště   XXXXX      
severní Morava a Slezsko Bruntál   XXXXX**      
Přerov     XXXXX XXXXX XXXXX
Šternberk XXXXX        
           
předseda sněmem zvolen Ing. Vlastimil Doubrava, pověřený zástupce Pardubic; jeho místo pak zaujal Ing. Roman Línek, nám. primátora města Pardubic XXXXX        
Svatopluk Piechowicz, starosta města Náměště nad Oslavou       XXXXX*  
Vladimír Měrka, starosta města Náměště nad Oslavou     XXXXX XXXXX XXXXX

* v souvislosti s komunálními volbami Sv. Piechovicz ztratil mandát a do čela komise 16. 12. 1994 zvolen Vl. Měrka
** Bruntál v r. 1994 vystoupil ze Sdružení a jeho místo zaujala Soběslav

Regionální sekce

Regionální sekce tvoří členové se sídlem v jednotlivých regionech. Jsou orgánem Sdružení, jehož prostřednictvím jsou členové informováni o činnosti výboru Sdružení a předsednictva a podávají jim připomínky, podněty a doporučení k činnosti. Navrhují zástupce do výboru Sdružení a kontrolní komise. Zasedání se konají obvykle dvakrát ročně. Byly ustaveny IV. řádným sněmem. V jejich čele stojí regionální garanti, volení výborem Sdružení; první volby se konaly 6. 6. 1997. Jsou účinným komunikačním prostředkem uvnitř členské základny.

Přehled garantů regionálních sekcí v období 1997 - 2000

Rok Region Garant
1997 Praha a střední Čechy PhDr. Anna Matoušková
jižní Čechy RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
západní Čechy Petr Bursík
severní Čechy RNDr. Ing. Karel Suchopárek
východní Čechy Ing. Miroslav Brýdl
jižní Morava Mgr. Petr Sedláček
severní Morava a Slezsko Ing. Pavel Horák
1998 Praha a střední Čechy PhDr. Anna Matoušková
jižní Čechy RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
západní Čechy Petr Bursík
severní Čechy RNDr. Ing. Karel Suchopárek
východní Čechy Ing. Miroslav Brýdl
jižní Morava Mgr. Petr Sedláček
severní Morava a Slezsko Ing. Pavel Horák
1999 Praha a střední Čechy PhDr. Anna Matoušková
jižní Čechy Ing. Jiří Houdek
západní Čechy Petr Bursík
severní Čechy Ing. Miloslav Müller
východní Čechy Ing. Miroslav Brýdl
jižní Morava Mgr. Petr Sedláček
severní Morava a Slezsko Ing. Pavel Horák
2000 Praha a střední Čechy PhDr. Anna Matoušková
jižní Čechy Ing. Jiří Houdek
západní Čechy Petr Bursík
severní Čechy Ing. Miloslav Müller
východní Čechy Ing. Miroslav Brýdl
jižní Morava Mgr. Petr Sedláček
severní Morava a Slezsko Ing. Pavel Horák

Odborné komise

Ustanoveny organizačním řádem ustavujícího sněmu čtyři (desetičlenné - pět zástupců měst a obcí a pět odborníků příslušného oboru; v čele vždy místopředseda Sdružení):

Komise zvolené ustavujícím sněmem v roce 1990

Legislativní komise
členové: Kroměříž, Nymburk
předseda: Ing. arch. Petr Bumbálek (Kroměříž)

Technická komise:
členové: Cheb, Javorník, Písek, Prachatice, Tábor, Trutnov
předseda: RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Tábor)

Ekonomická komise
členové: Bechyně, Bruntál, Jablonec nad Nisou, Louny, Nový Bor, Nový Jičín, Šternberk, Štramberk, SÚRPMO
předseda: Th.Mgr. Jiří Musil (Jablonec nad Nisou)

Komise zvolené I. řádným sněmem v roce 1991

Legislativní komise
předseda: Ing. arch. Petr Bumbálek (Kroměříž)

Technicko-organizační komise
předseda: Th.Mgr. Jiří Musil (Jablonec nad Nisou)

Ekonomická komise
předseda: Ing. Miroslav Brýdl (Litomyšl)

Mimořádný sněm v Táboře stanovil, že členové Sdružení se mohou zúčastňovat činnosti v jedné ze tří odborných komisí - poradního orgánu výboru Sdružení: legislativní, ekonomické a technicko-organizační. II. řádný sněm zřizuje komise s časově omezenou působností složené z členů Sdružení a příslušných odborníků namísto pevně vymezených komisí a svěřuje výboru Sdružení pravomoc jmenovat je.

První takto vytvořené komise resp. pracovní skupiny byly stanoveny v souvislosti s úkolem IV. sněmu naplnit koncepci činnosti Sdružení pro léta 1997 - 1999. V období od 1. ledna 1999 do V. řádného sněmu existovaly pracovní skupiny

pod vedením
- pro oblast legislativy: ing. Vladimíra Hrabáka, vedoucího odboru Městského úřadu v Prachaticích
- pro oblast financí: ing. Miroslava Brýdla, starosty města Litomyšle, a Mgr. Petra Sedláčka, starosty města Kroměříže
- pro oblast cestovního ruchu: PhDr. Anny Matouškové, zástupkyně starosty města Berouna
- pro oblast životního prostředí: ing. Miloslava Müllera, starosty města Kadaně
- pro oblast Public relations: RNDr. Jiřího Vaníčka, starosty města Tábora

Pracovní skupiny neměly pevné zasedací termíny, jejich schůzky byly nepravidelné, často projednávaly agendu i korespondenčně; složení jejich členů bylo variabilní. Nicméně tento způsob práce přinesl maximální efektivitu při posuzování materiálů - návrhů koncepcí či zákonů předkladatelů, MK ČR nebo MMR ČR.

V. sněm tím, že vytyčil jasnou koncepci činnosti pro léta 1999 2003, dal nepřímo podnět k následnému vytvoření skutečně odborných komisí, které mají výborem Sdružení schválený svůj statut poradního orgánu výboru Sdružení. V současné době ta 1999

- pro oblast legislativy: předseda: ing. Vladimír Hrabák, vedoucí odboru stavebně-správního, architektury a životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích
- pro oblast financí: předseda: Mgr. Petr Sedláček, starosta města Kroměříže
- pro oblast cestovního ruchu: předsedkyně: Libuše Chrástová, starostka města Františkovy Lázně
- pro oblast životního prostředí: předseda: ing. Miloslav Müller, starosta města Kadaně
- pro oblast mezinárodní spolupráce: předseda: PhDr. Helena Štroblová, členka zastupitelstva města Kutné Hory
- pro oblast péče o kulturní dědictví a jeho propagaci: předseda: Vladimír Vihan, zástupce starosty MČ Praha 1
- pro oblast redakční činnosti, odborné konference a Public realtions: řízením pověřena PhDr. Jana Kobzová, tajemnice Sdružení

« předchozí stránka