SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Část třetí, aneb komu a jak mohou EHD konkrétně prospět


státní správa
 • posílení prestiže státní politiky v oblasti péče o kulturní dědictví
 • posílení prestiže státní správy na úseku památkové péče
 • posílení vlivu územních pracovišť národního památkového ústavu
 • pozitivní vliv na růst cestovního ruchu ve státě
 • možnost otevřeně ukázat na bolavá místa péče o kulturní dědictví
 • zpětná vazba

územní samospráva (obce, kraje)
 • přispět ke kulturnímu povědomí obyvatel obce, kraje
 • posílení kulturní politiky obce, kraje
 • podpora zdravého místního a regionálního patriotismu
 • posílení kontaktů s partnerskými městy
 • participace obce, kraje v rámci aktivit EU
 • pozitivní vliv na růst cestovního ruchu v lokalitě, regionu
 • poukázání na konkrétní problémy péče o kulturní dědictví v lokalitě
 • zpětná vazba

spolky, občanská sdružení
 • možnost zapojení se vlastními aktivitami do široce chápaného rámce péče o kulturní dědictví
 • obohacení vlastního směřování
 • posílení vazeb se státní správou a samosprávami
 • zpětná vazba

církve a náboženské společnosti
 • posílení pozitivních vazeb mezi církvemi a státem a mezi církvemi a obcí
 • upevnění povědomí o architektonickém a kulturním dědictví souvisejícím
  s křesťanstvím a židovstvím
 • zpětná vazba

muzea, archivy, galerie
 • další příležitost jak propagovat své aktivity v oblasti ochrany kulturního dědictví v nových souvislostech

ostatní vlastníci památek
 • společenské ocenění jejich vztahu ke kulturní památce
 • možnost přímého ekonomického efektu či reklamy v souvislosti se způsobem využití

Příjemci akce

Veřejnost, která se sestává ze všech věkových kategorií. Doprovodné akce, konané v rámci EHD, jsou podstatné v tom, že nenásilnou formou přivádějí veřejnost k elementárnímu vztahu ke kulturnímu dědictví, vytvářejí ve společnosti podmínky pro vnímání kulturně-společensko-historických souvislostí a tím přispívají k základním cílům EHD: upozorňovat a poukazovat na uchovávání a využívání kulturního odkazu minulosti národa. Především žákům, studentům a mladým lidem slouží nejen k poznání nových obzorů znalostí, ale i jako inspirace k volnočasovým aktivitám, které mohou posléze přerůst v trvalý zájem nebo profesi. Všeobecně EHD přispívají k signálnímu poučení o stavu i o aktuálních problémech péče o památky v širších souvislostech. Nepochybně akce, konané v rámci EHD, přispějí nejen k poučení, ale i ke kvalitní zábavě občanů.

« předchozí stránka