SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Několik základních, často používaných termínů

Dny evropského dědictví

vžitý český překlad anglického názvu celoevropské akce European Heritage Days (zkratka EHD).

Lokální garant

subjekt (právnická nebo fyzická osoba), který v dané lokalitě organizuje EHD - koordinuje přípravu, průběh a posléze i vyhodnocení EHD. Lokální garant je tedy základní jednotkou v hierarchii české organizační struktury EHD. Ta se opírá o komunální sféru - proto je nejčastěji lokálním garantem obec, město nebo městská část (jejich příslušný odbor, informační centrum, muzeum atp.), která EHD v příslušné lokalitě organizuje. Lokálním garantem ale může být i kterákoli jiná právnická či fyzická osoba, která pouze přihlásí k EHD "své vlastní" památky.

Osoba odpovědná za EHD

konkrétní osoba, která je lokálním garantem pověřena organizovat EHD (včetně přihlašování památek a akcí) a pro sekretariát EHD je kontaktním člověkem. Může se tedy stát, že soukromý majitel památky bude jak lokálním garantem, tak osobou odpovědnou za EHD. V případě obcí (nebo i jiných subjektů), které organizují EHD v určitém místě, pak tento člověk komunikuje s ostatními vlastníky či správci památek a je oním styčným bodem pro všechny přihlášené i pro sekretariát EHD.

Národní garant EHD

subjekt, který každoročně v ČR zajišťuje přípravu EHD, tj. sběr informací, vydání katalogů, tisk plakátů a propagaci v republice i v zahraničí. Roli Národního garanta EHD vykonává Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jeho sekretariát se pro tuto akci stává sekretariátem EHD.

Online katalog EHD

elektronická podoba seznamu všech obcí, ve kterých je alespoň jedna památka či akce přihlášena k EHD v aktuálním roce. "Stránky" tohoto katalogu jsou členěny na čtyři části: Památky (jejich popis, foto a případně popis akcí v nich pořádaných), Akce pořádané v dané lokalitě (jejich seznam, popis, datum a místo konání), Informační centrum (vč. kontaktních údajů) a Lokální garant. Online katalog EHD je opatřen vyhledávačem, který používá standardních internetových technologií upravených dle specifik aktivity EHD.

DVD katalog EHD se pro rok 2013 NEVYDÁVÁ.

V loňském roce došlo k výrazné změně v propagaci Dnů evropského dědictví.

Doprovodná akce 2013

akce organizovaná lokálním garantem v rámci EHD, napomáhající k naplnění cílů a poslání EHD. Doprovodné akce mohou být pořádány lokálním garantem v dané lokalitě (čili mají vazbu na obec, město, městskou část, region,…) nebo jsou přímo vázány na památku, která je zpřístupněna v rámci EHD.

   

« předchozí stránka