SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Základní principy

EHD jsou akcí, která není záležitostí pouze těch, jejichž posláním je profesionální péče o kulturní dědictví. Mají daleko širší záběr - celospolečenský a mezinárodní. Jsou výjimečné tím, že jejich úspěšnost závisí na konstruktivní komunikaci a efektivní spolupráci těch, kdo bezprostředně pečují o kulturní dědictví, s těmi, kdo do péče o něj zasahují zprostředkovaně. Jsou jedinečnou příležitostí k rozšíření vžitých komunikačních kanálů i tím, že jsou určeny nejširší veřejnosti. Mají-li být úspěšné, musí být přizpůsobeny na konkrétní situaci a nesmí se stát formálními.

 

V rámci EHD nejde o mechanické zpřístupnění co největšího počtu památek zdarma (cílem není prohlídka významné, běžně otevřené památky
bez vstupného). Jde o mimořádnou nadstandardní aktivitu, která ukáže novou souvislost, bolavé místo, úspěšný zásah ve prospěch jakékoliv památky, způsob, jakým se do procesu záchrany, ochrany či propagace památky mohou zapojit občané, otevře nové obzory žákům a studentům. Proto se při pořádání EHD klade tak velký důraz na animace a doprovodné akce. Tyto akce mohou být vázány na konkrétní památku, zpřístupňovanou v EHD, anebo mohou být vázány na určitou lokalitu - obec, město, městskou část, kraj, region…

 

Lokální garant prostřednictvím osoby odpovědné za EHD přihlašuje památky a akce v daném místě do celostátního organizačního systému EHD, garantuje realizaci přihlášených aktivit a je národnímu sekretariátu partnerem při tvorbě katalogu a při sběru a hodnocení informací o průběhu příslušného ročníku EHD.

 

Lokálním garantem (organizátorem EHD) může být každý vlastník - provozovatel - správce památky, nebo subjekt pořádající doprovodnou akci, přihlášenou k EHD. V rámci obce, města, městské části vyznívají EHD nejlépe, když mají jediného koordinátora (úřad samosprávy/příslušný odbor, informační centrum, muzeum atp.). EHD pak mají jednotnou koncepci
a dramaturgii, v níž je možno maximálně využít kontaktů např.
s partnerskými městy. Díky tomuto způsobu organizace přinášejí EHD daleko větší efekt, než když jsou koncipovány jako několik nekoordinovaných individuálních aktivit v jedné lokalitě.

 

EHD by měly být organizovány tak, aby se staly významným fenoménem rozvoje a propagace trvale udržitelného cestovního ruchu (tj. takového, který neničí památky).

 

EHD jsou příležitostí k hledání nových forem zpřístupnění kulturního dědictví.

 

EHD je nutno chápat jako důležitý nástroj rozvoje občanské společnosti.

 

EHD jsou vždy organizovány v září - termín konání vyhlašuje Národní garant EHD v souladu s celoevropským kontextem.

 

Na všech objektech zařazených do programu EHD by měly viset vlajky EHD, na všech propagačních materiálech (i lokálních) by se mělo objevit logo EHD

 

Památky a akce zahrnuté do programu EHD mají být přístupny: zdarma nebo za snížené vstupné nebo za vstupné dobrovolné s tím, že výtěžek bude použit opět na památky (opravy, prezentace atd.); je-li vybíráno plné vstupné (což metodiky Rady Evropy nedoporučují), pak - jak se u nás stalo tradicí - je prohlídka zpestřena nějakou zvláštní nabídkou (koncert, vstup
do jiného objektu poblíže zdarma…).

« předchozí stránka