SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Bílovec

Informace ve zkratce
kraj: Moravskoslezský kraj
katastrální výměra: 0 m2
počet obyvatel: 7 663 (0)
Městský úřad: Městský úřad Bílovec
17. listopadu 411
743 01 Bílovec
Telefon: 556 312 102
Starosta / ka: Petr Klimek
Email: petr.klimek@bilovec.cz
Členství ve Sdružení: 2005

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.bilovec.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 98 500 m2
počet památek: 10
od kdy: 10.9.1992

Popis:

Město Bílovec se rozkládá na výběžcích Oderských vrchů. Zasahuje hranici tří okresů: Nový Jičín-Opava-Ostrava, leží na trase silnice I/47 Olomouc-Ostrava a je napojeno na dálnici D47. Na evropský železniční koridor je napojeno lokální železniční tratí Bílovec-Studénka. Ve vzdálenosti 18 km se nachází letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov. Dolní část města leží v nadmořské výšce 238 m, horní 253 m nad mořem. Katastr Bílovce zaujímá celkovou plochu 38,85 km2, zeměpisná šířka 49° 45' 34'', zeměpisná délka 18° 0' 44''. Městem protéká říčka Bílovka. První písemná zmínka o Bílovci pochází z roku 1324. Velkého významu nabylo město počátkem 17. století. Město i zámek se stalo důležitým politickým střediskem Opavska. V letech 1896 – 1960 bylo město sídlem okresní správy, nyní je součástí vyššího samosprávního celku Moravskoslezského kraje, od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností pro výkon státní správy pro území s 27 tisíci obyvateli.

Více na www.bilovec.cz

Historie:

Město Bílovec vzniklo na levém břehu říčky Bílovky. První písemná zmínka o Bílovci pochází z r. 1324 a za zakladatele města se pokládá držitel panství fulnecko - bíloveckého, Vok z Kravař (1263 - 1325). Po rodu Kravařů bylo panství v držení Vladěnských z Fulštejna, Pražmů z Bílkova a nakonec Sedlnických z Choltic. Nejvyššího významu nabylo město počátkem 17. století, kdy připadlo Karlu Pražmovi. Město i zámek se staly důležitým politickým střediskem Opavska. Rod Pražmů značně přispěl k rozvoji řemesel (soukenictví, kožešnictví) a obchodu ve městě.
Slibný hospodářský rozvoj, jímž se vyznačoval Bílovec ještě počátkem 17. století byl však narušen počátkem třicetileté války. V r. 1620 bylo město vypleněno císařskými vojsky a za drancování r. 1627 pozbylo i svá privilegia. V r. 1645 město podlehlo Švédům.
Větší rozmach město zaznamenalo koncem 18. a 19. století, kdy měšťané hospodářsky prosperovali a obnovovala se řada měšťanských domů. Na náměstí vznikla v r. 1830 Leicherova továrna na sukno, později se změnila na výrobu klobouků a posléze na závod na výrobu železářského zboží. Na jejím místě pak vídeňský podnikatel Salcher založil podnik MASSAG a.s., který je dnes největším závodem na území města a vyrábí drobné kovové předměty pro spotřebitele mnoha zemí světa.
K rozvoji města přispěla i železnice ze Studénky do Bílovce, která byla dána do provozu v r. 1890.
Až do první světové války mělo město převážně německý ráz i své německé jméno Wagstadt. Po 2. světové válce došlo k výrazným změnám ve složení obyvatel - k odsunu Němců a k osídlení českými obyvateli. V současné době je etnické složení obyvatelstva tvořeno téměř z 93% Českou, 2% Moravskou a 1% Slezskou národností, další 2 % Slovenské a zbylou část občané Romské, Německé a Polské národnosti.
Více na: www.bilovec.cz

Současnost:

Historické jádro města tvoří ucelený urbanistický a archi¬tektonický soubor s dochovaným půdorysem, zčásti i středověkou parcelací a částí hodnotné historické zástavby. V siluetě města se kromě kompaktní zástavby historického jád¬ra uplatňuje zejména objekt městského kostela s věží a zámecký areál.
V průběhu regenerace MPZ Bílovec byla pozornost věnována zejména obnově domů a prostorů v MPZ s důrazem na nemovité kulturní památky. Proběhly rozsáhlé rekonstrukce inženýrských sítí, předlažby hlavních městských prostor, ulic, chodníků, městského mobiliáře, fasád, osvětlení a městského informačního systému. Ve větší míře se s plněním programu regenerace začalo v roce 1995. Regenerace probíhá doposud, náklady regenerace jsou každoročně přibližně shodného rozsahu.
Městská památková zóna v Bílovci doznala za poslední léta výrazných změn, které byly směřovány ke zatraktivnění historického jádra města. Zásadní proměnu přinesla generální rekonstrukce Slezského náměstí v roce 2000 a 2001, při které došlo k výměně všech inženýrských sítí, tj. plynu, vody, kanalizace, položení vzdušného vedení el. proudu do země a k výměně veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce náměstí došlo k osazení obří šachovnice jako ozvláštňujícího prvku plochy. V roce 2005 byla šachovnice prohlášena za největší v České republice. V roce 2006 byla vybudována záchytná parkoviště pro MPZ.
Nastartované změny v roce 1992 jsou po šestnáctileté systematické regeneraci viditelné a vytýčené cíle se daří naplňovat. Negativní rukopis socialistické přestavby se podařilo eliminovat a vrátit tak centru města jeho skutečný historický ráz.
V MPZ v Bílovci je zřízeno městské informační centrum, které návštěvníkům i místním občanům nabízí poskytování informací, prodej map, suvenýrů, vstupenek na kulturní akce, ale také bezplatný přístup k internetu, který umožňují dva počítače. Město Bílovec je pokryto Wifi zónou (hotspot), která občanům nabízí bezplatné připojení k internetu s omezenou rychlostí např. s notebookem na lavičce na náměstí. Pro zvýšení bezpečnosti občanů jsou v centru města instalovány bezpečnostní kamery. Pro lepší orientaci občanů a turistů je ve městě Bílovci zaveden turistický informační systém značení pomocí směrových tabulek.
Během celého období byla rekonstruována a adaptována řada objektů jak v majetku města tak i soukromých vlastníků. Rekonstrukcemi došlo k významnému rozvoji v oblasti pohostinství, zdravotnictví, služeb a obchodu (řada specializovaných obchodů: rybářství, chovatelské potřeby, zboží pro kojence, batolata a těhotné matky, textil včetně nadměrných velikostí, archiv vína ve sklepních prostorách zámku, vinotéka v Městském kopci. Stálé dochází ke změnám prostor objektů vzhledem k záměrům využití, což neustále vede ke zkvalitnění technického a estetického stavu celé MPZ. Po reformě veřejné správy v roce 2003 došlo k významné změně uspořádání, všechny správní úřady obce s rozšířenou působností se nacházejí v MPZ. Ve městě Bílovci se nachází řada správních, zdravotnických, sociálních, vzdělávacích, volnočasových a kulturních zařízení.
Kulturně společenský sportovní život je ve městě velmi bohatý, a to i zásluhou dobré práce a aktivity mnoha dobrovolných zájmových sdružení, spolků i zařízení. Z aktivit přesahujících rámec obce je to např. smíšený pěvecký sbor, dechová hudba Rozmarýnka a ochotnický soubor Odřivous. Dále je to dětský dechový a jazzový orchestr, divadelní kroužek při ZŠ TGM a dětské pěvecké sbory Koťata a Allegro. Dále pak různá sportovní a tělovýchovná sdružení jako např. Český svaz turistů, TJ Spartak (odd. stolního tenisu, házené, šachů, organizace jógy, FC Bílovec). Velmi aktivní i po stránce kulturně-společenské jsou organizace hasičů, myslivců, chovatelů, zahrádkářů, včelařů. Dlouhodobě probíhá spolupráce s partnerskými městy Bad Neustadt v Německu a Kietrz v Polsku.
Každoročně jsou ve městě Bílovci pořádány akce, kterými jsou rozvíjeny místní tradice a tím dochází k udržování pozitivního vztahu obyvatel ke svému městu. Každoročně je uskutečňována společenská akce nazývaná Den města, písňové festivaly s mezinárodní účastí, trhy na sv. Mikuláše a na sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu, hra v šach na obří šachovnici, vypouštění balónků s přáním pro Ježíška. Centrem kulturního dění se povětšinou stává historické jádro města, ale také zámek, budova muzea, kaple sv. Barbory, kostel sv. Mikuláše jsou hojně využívány. Ať už se jedná o kapli sv. Barbory, kde se konají setkání jubilantů, vítání občánků, vyhodnocení žáka roku, svatební obřady. Zámek se stává vyhledávaným cílem pro slet čarodějnic, poznávací prohlídky pro žáky místních škol. Muzeum nabízí své prostory pro výstavní expozice a putovní výstavy. Kostel sv. Mikuláše je téměř každodenně využíván pro bohoslužby, dále pak ke konání církevních sňatků, pohřbů ale i varhanních koncertů.
Město Bílovec klade důraz na odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, snaží se zvýšit tak mobilitu jeho občanů a návštěvníků. Ve městě jsou systematicky budovány bezbariérové pěší komunikace, bezbariérové vstupy a úpravy ve veřejných budovách.
V letech 2003 se podařilo vybudovat multifunkční sportovní halu na Komenského ulici, která splňuje podmínky pro pořádání soutěží a turnajů na republikové, ale i mezinárodní úrovni, s připojením pro sportovní televizní přenosy. V současné době je využívána širokým spektrem sportovních klubů, oddíly fotbalu, florbalu, nohejbalu, a volejbalu.
Ve městě jsou prováděna opatření zaměřená na úspory vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. V letech 2008-2009 byly provedeny opatření na úspory energií na ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova. Generální rekonstrukcí také prošla v roce 2007 kuchyně ZŠ Komenského.
Ve městě vyrůstají nové obytné zóny na ul. Beskydská a Slunečná, v roce 2007 byla realizována první část regenerace panelového sídliště, probíhá postupná regenerace zeleně a parků, postupně jsou rekonstruována a rozšiřována dětská hřiště.
Město se snaží efektivně využívat prostředky z cizích zdrojů pro realizaci svých záměrů, velká část výše uvedených investičních akcí byla realizována za podpory cizích zdrojů.
V současné době je k realizaci připravena celá řada projektů, které čekají na vypsání vhodného dotačního titulu jako např. celková rekonstrukce Muzea vč. výstavní expozice, rekonstrukce věže kostela sv. Mikuláše, Plovárna v podzámčí, Parkoviště v podzámčí, Sportoviště na ul. Komenského, Regenerace panelových sídlišť a dalších.

Příslušné NPÚ:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Bílovecko http://www.bilovecko.cz/, Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz/, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska http://www.shscms.cz/