SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Bruntál

Informace ve zkratce
kraj: Moravskoslezský kraj
katastrální výměra: 29 340 000 m2
počet obyvatel: 17 391 (17 489)
Městský úřad: Městský úřad Bruntál
Nádražní 20
792 01 Bruntál
posta@mubruntal.cz
Telefon: 554 706 111
Starosta / ka: Ing. Petr Rys, MBA
Email: starosta@mubruntal.cz
Členství ve Sdružení: 11.3.2008

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.mubruntal.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 196 200 m2
počet památek: 23
od kdy: 10.9.1992

Popis:

Bruntál leží na terénní výspě nad údolím Černého potoka, při cestě z Olomouce do Slezska. Město, nazývané branou Jeseníků, leží v nadmořské výšce 547 m.n.m., Uhlířský Vrch 674 m.n.m. Zeměpisní poloha města je 17° 27´ východní délky a 49° 59´ severní šířky. Město má pravidelný ortogonální půdorys, základ tvoří mírně obdélné náměstí, z něhož vycházejí kolmé ulice. Zastavěno je jednopatrovými domy na středověkých parcelách. Kolem historického centra procházel oválný pozdně gotický hradební okruh s tvrzí na severním nároží. Město mělo též tři předměstí: Olomoucké, Krnovské a Nisské.O MPZVyhláškou MK ČR č. 476/92 Sb. ze dne 10. září 1992 bylo prohlášeno historické centrum města Bruntál za městskou památkovou zónu. Historické jádro města jako stabilizovaný architektonický komplex bylo v režimu památkové ochrany jako památkové ochranné pásmo od roku 1984. Na přelomu 50. a 60. let 20. století byla v okolí náměstí odbourána řada původních historických objektů a nahrazena zástavbou bytových domů, které však výškou i hmotou respektovaly původní zástavbu. Kromě necitlivých zásahů v 70. letech 20. století (objekt družstva ARS) je MPZ téměř v intaktní podobě. Rozlohou 19.6 ha a 24 památkově chráněnými objekty patří k výrazným architektonickým celkům. Obdélný půdorys náměstí a pravidelná uliční síť, rozbíhající se z rohů náměstí pravoúhle k někdejšímu městskému opevnění prozrazuje plánovité založení, typické pro kolonizační města 13. století. Ochranné pásmo má rozlohu 15.03 ha a nachází se v něm 5 kulturních památek.

Historie:

Bruntál, založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem pravděpodobně roku 1213, je z hlediska institucionálního nejstarším městem na území nynější České republiky. Jak vyplývá z tzv. Uničovské listiny českého krále Přemysla I. Otakara z roku 1223, obdržel Bruntál deset let před jejím vydáním jako vůbec první obec v českých zemích magdeburské městské právo. Český název města je odvozen z původního německého názvu Freudenthal a byl poprvé použit v roce 1456. Důvodem založení města byla jednak nutnost zabezpečit severní hranici Moravy proti kolonizačním snahám vratislavského biskupství v téměř liduprázdném území Jeseníků, jednak rudné bohatství těchto hor. Těžba drahých kovů byla po dlouhou dobu hlavním zdrojem prosperity města. Tuto skutečnost odrážel i městský znak - již jeho nejstarší vyobrazení na listině z roku 1287 obsahuje postavu horníka. Město, které bylo východiskem pro další kolonizaci širokého okolí, se stalo centrem cechovní řemeslné výroby a významným tržním. První vyobrazení města na mapě Bruntálského panství z roku 1579 je velmi schématické, první věrohodná podoba pochází z rytiny F.B. Wernera z 30. let 18. století.
Již od počátku 15. století byl Bruntál správním centrem širší oblasti, z které se počátkem 16. století konstituovalo svobodné panství Bruntál, patřící až do roku 1621 pánům z Vrbna. Pokles významu okolních dolů od konce 16. století, pohromy třicetileté války v 17. století, morové epidemie a zhoubné požáry v 18. století přinesly městu, které v roce 1621 získal jako bělohorský konfiskát Řád německých rytířů, pozvolný úpadek. Přes nesmírně těžké poměry se v 18. století výrazně změnila podoba města řadou barokních staveb – mimo jiné byl přestavěn zámek a poutní kostel na Uhlířském vrchu a byla postavena piaristická kolej s kostelem.
Nové období rozmachu města nastalo v souvislosti s rozvojem průmyslové, zejména textilní výroby. Již roku 1758 pracovala v Bruntále továrna na kůži, roku 1786 chemická továrna a roku 1807 založil Cyril Riedel továrnu na houně. V roce 1827 vznikla továrna na lněné a stolní zboží, roku 1828 továrna na lněné a bavlněné zboží a roku 1834 Plischkeho továrna na lněné a stolní výrobky. Další vlna rozvoje průmyslu v Bruntále, který byl již k roku 1850 nejvýznamnějším střediskem lnářského průmyslu v českém Slezsku, následovala ve druhé polovině 19. století. Roku 1872 bylo město napojeno na železniční trať Olomouc – Opava, v roce 1885 zde byla otevřena první veřejná nemocnice v českém Slezsku. Ve městě vznikla řada škol – v roce 1866 řemeslnicko-živnostenská škola, roku 1877 státní odborná škola tkalcovská a v roce 1871 bylo obnoveno gymnázium. Rozvíjející se město se v polovině 19. století stalo městem okresním.
V letech 1918 - 1938 nastal další stavební rozvoj města. K nejvýraznějším stavbám té doby patří budova arcibiskupského chlapeckého semináře Petrinum a přestavba veřejné nemocnice. V roce 1924 byla otevřena česká mateřská škola, o rok později česká obecná škola a v roce 1930 česká měšťanská škola. Od 30. let 20. století sílil nacionalismus u většiny německých obyvatel města, které se stalo baštou Sudetoněmecké strany. Po poválečném odsunu Němců byl Bruntál v letech 1945 – 1946 dosídlen českým obyvatelstvem. V 50. letech 20. století se na jeho rozvoji negativně odrazila likvidace tradičního textilního průmyslu. Ve snaze nahradit úbytek pracovních příležitostí byly vybudovány nové závody – automobilové opravny, Lisovny nových hmot, Dakon, Dřevosloh a Hydrometalurgický závod. Od počátku 60. let byla zbořena celá řada budov, aby uvolnila místo výstavbě nových sídlišť, čímž město ztratilo mnohé ze své bývalé poetičnosti. Od 90. letech byla řada starších objektů včetně památek opravena.

Současnost:

Město je nazýváno vstupní branou do Jeseníků, které jsou vidět na jeho horizontu i s nejvyšší moravskou horou Pradědem, dosahujícím výšky 1492 m. Do vzdálenosti 5 km od města zasahuje největší a nejmladší přehrada na Moravě - Slezská Harta o rozloze 870 ha. Z těchto důvodů má město i nové logo “Bruntál - město mezi horami a vodou“.
Bruntál má co nabídnout návštěvníkům v oblasti přírody, historie, kultury i sportu. Doporučuje se k návštěvě městská památková zóna v centru města a městská expozice s modelem města, prohlídka zámku s pozoruhodnou knihovnou a loveckou zbrojnicí, výstavními expozicemi a zámeckým parkem, Galerie V Kapli, expozice mlýnského náhonu nebo vycházka naučnou stezkou lipovou alejí s monumentálními zastaveními křížové cesty k poutnímu kostelu P. M. Pomocné na Uhlířském vrchu, odkud je vidět panorama Jeseníků s nejvyšším vrcholem Praděd i stratovulkán Velký Roudný, pod kterým se rozprostírá přehrada Slezská Harta. V oblasti sportu je možno navštívit řadu sportovišť, a to krytý plavecký bazén přestavěný na wellness centrum, městské koupaliště se saunou, tenisový areál, bowling ve Společenském domě či v Sportcentru Koky, kde je možno zahrát si i kuželky, squash, badminton, nohejbal, streetball, stolní tenis, kulečník, virtuální golf, dále pak navštívit krytou půjčovnu motokár, umělou ledovou plochu, lyžařský vlek, upravené lyžařské běžecké tratě, solnou jeskyň, využít fitness centra, některý ze spinningů, či si vyjet po cyklostezkách protínajících město nebo využít cyklobus k vzdálenějším cílům.
Podrobnější údaje o městě Bruntál a jeho okolí lze získat v Městském informačním centru na Náměstí Míru 7, na jeho dotykové obrazovce přístupné 24 hodin denně, či 3D projekci virtuálního průletu krajem uvnitř informačního centra, dále na webových stránkách.

Příslušné NPÚ:

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Partnerská města:

OPOLE – POLSKO
Partnerství mezi městy funguje od roku 1992 na bázi přátelských vztahů.
www.opole.pl

BÜDINGEN - NĚMECKO
Počátky vzniku partnerství se datují ke konci roku 1999
Podepsání smlouvy mezi Bruntálem a Büdingenem se uskutečnilo ve dnech od 27. 4. – 1. 5. 2001 v Bruntále.
www.buedingen24.net

ŠTÚROVO - SLOVENSKO
Slavnostní podpis proběhl ve Štúrovu 28.9.2002
V Bruntále byla smlouva podepsána při příležitosti XXX. ročníku Večerního běhu Bruntálem a Běhu Terryho Foxe a to 5.10.2002.
http://www.sturovo.sk/

CASTELLARANO - ITÁLIE
V Bruntále byla smlouva podepsána při příležitosti XXX. ročníku Večerního běhu Bruntálem a Běhu Terryho Foxe a to 5.10.2002.
Slavnostní podpis proběhl v Castellaránu 8.6.2002 při příležitosti návštěvy starosty města v Castellaránu.
http://www.comune.castellarano.re.it/

PLUNGE - LITVA
Partnerská smlouva mezi městy Bruntál a Plunge byla slavnostně podepsána 18. června 2005 v audienčním sále bruntálského zámku. Stalo se tak při příležitosti oslav Dnů města.
http://www.plunge.lt

Nejvýznamnější památky ve městě


Bruntálský zámek – národní kulturní památka


Nejvýznamnější památkou nejen města, ale i regionu je zámek, který vznikl ve 2. polovině 16. století přestavbou původního městského hradu z konce 15. století. Zámek postavený pány z Vrbna ve stylu severské renesance netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami byl pozdně barokně přestavěn v letech 1766 – 1769. Vznikl tak objekt ojediněle spojující renesanční a barokní sloh v jednom celku. Zámek byl upravován v polovině 19. a počátkem 20. století. Na zámku,se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Zámek je sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské akce.

Zámecký park


Vznik je datován do 16. století. Rozloha je více jak 2,5 ha. V polovině 17. století založil Řád německých rytířů pravidelnou zahradu. Významné zásahy byly provedeny za Evžena Habsburského v r. 1894 podle návrhů G.J. Hauberissera. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní salla terrena z r. 1894, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století.


Zbytky městského opevnění


Z městského hradebního systému z 15. století se zachovala jednopatrová půlkruhová bašta s torzem hradeb na ulici Partyzánské, zbytek bašty ve dvoře fary a romanticky upravená bašta s hradbou v zámeckém parku.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nachází se na náměstí J. Žižky. Patří k nejstarším stavbám na severní Moravě s raně gotickým kněžištěm ze 13. století. V 16. století byl renesančně upraven západní štít kostela a věž pokryta sgrafitem. K severní stěně kněžiště přistavěl v r. 1585 Hynek starší z Vrbna rodinnou hrobku s kaplí (dnešní sakristie). V době Ampringenova působení získala věž farního kostela osmibokou nástavbu, ve které bývala strážnice a barokní kopuli (dokončeno 1690). V kostele je cenná řada náhrobních kamenů ze 16. - 18. století, z nichž čtyři nejcenější jsou náhrobky pánů z Vrbna. U severní zdi farního kostela se nachází vzácná barokní plastika Panny Marie Immaculáty z roku 1687.Komplex kostela Panny Marie Těšitelky a kláštera piaristů


Byl vybudován v letech 1731-1757 z popudu řádového velmistra Franze Ludwiga a stal se nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. Výstavba piaristické koleje byla dokončena roku 1738. Vlastní kostel, přistavený ke koleji v letech 1739-1752, je zdařilou stavbou z období nastupujícího rokoka se soudobým, velmi cenným inventářem. Mezi ním vynikají zejména 3 obrazy na bočních oltářích, které namaloval J. K. Handke (1694-1774). Budova bývalého kláštera byla dokončena v r. 1757 a dotváří svým střídmě zdobeným průčelím hodnotu celku.Barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné


Je umístěn na Uhlířském vrchu, postavený v letech 1755-1765 krnovským architektem Jiřím Friedrichem Gansem. Původní dřevěná poutní kaple byla postavena r. 1653 řádovým místodržícím Oswaldem z Liechtensteina, jako zdaleka viditelný symbol vítězství katolické církve nad protestanty. V novostavbě poutního kostela pak byl umístěn zázračný obraz Panny Marie (kopie díla Lucase Cranacha). Zajímavé jsou vnější mozaiky na čelním průčelí, které představují sv. Petra a Pavla (z r. 1925). Opraven byl v letech 1991-92. Od kostela k městu, k hlavní silnici, byla současně s výstavbou kostela vysázena čtyřřadová lipová alej z r. 1760, která je dlouhá kolem jednoho kilometru.

Hřbitovní kaple sv. Michala


Je umístěna u městského hřbitova, pochází z roku 1674. Byla postavena na Nisském předměstí na popud velmistra řádu německých rytířů Jana Kašpara Ampringena. Jde o osmibokou raně barokní centrální stavbu s odvážně řešenou kopulí. Nad vchodem jsou zasazeny kamenné znaky členů Řádu německých rytířů s letopočtem 1674, kdy byla kaple svěcena. Do vnější zdi je zasazena řada cenných náhrobků, mezi nimi i náhrobek Jana staršího z Vrbna. Dnes slouží jako smuteční síň.

Evangelický kostel


Byl postaven u Kobylího rybníka v r. 1887 ve stylu neogotiky. Patří mezi první evangelické stavby v kraji. Jde o štíhlý chrám s vysokými okny s barevnými vitrážemi, s opěrnými pilony po stranách a věž kostela je ukončena jehlanem. Pod stavbou kostela byl vybudován shromažďovací sál evangelické obce.PETRINUM - budova bývalého chlapeckého semináře čp. 723


Pseudoslohová stavba z let 1924 – 26 dle projektu ing. Adolfa Müllera, zemského stavebního ředitele v Opavě. Od r. 1926 byl v budově chlapecký seminář, po 2. sv. válce vojenská škola, od 60. let základní a střední škola.

Sloup sv. Trojice


Barokní plastika z r. 1715 s lidovými prvky. Charakteristický urbanistický prvek v prostoru náměstí Míru.

Socha sv. Jana Nepomuckého


Kvalitní barokní sochařská práce z r. 1750, dílo sochaře Sebalta Kapplera, umístěná v typické poloze u vodního toku na Revoluční ulici.


Bývalý panský dům č.p. 13


Nachází se mezi náměstím J.Žižky a Zámeckým náměstím. Urbanisticky velmi cenná stavba ze 17. století, původně sloužila jako ubytovna pro zaměstnance zámku, dnes je sídlem ZUŠ.Městský dům č.p. 2


Dvoukřídlý dům s mansardovou střechou s výraznou renesanční stavební epochou v 16. století s dochovanou dispozicí.

Gabrielův dům č.p. 54


Nárožní jednopatrový měšťanský dům s renesančním jádrem a volutovým štítem typickým pro polovinu 16. století je přes částečné adaptace na konci 18. století a v 19. století dokladem zástavby města v renesančním období. Pochází z doby rozkvětu města pod vládou pánů z Vrbna. V letech 1916 - 1957 byl objekt sídlem městského muzea, které bylo poté přestěhováno do zámku.Rodný dům Teresy Kronesové č.p. 52


Nachází se na náměstí s reliéfním portrétem této známé vídeňské zpěvačky (1801-1830). Rodina z lásky k divadlu opustila zavedenou kožešnickou živnost ve městě a putovala celou Moravou. Při zastávce ve Vídni byla Tereza angažována Leopoldinským divadlem a stala se miláčkem vídeňského publika.

Městský dům čp. 43


Renesanční městský dům na nám. Míru č. 23 s téměř neporušenou dispozicí hlavního stavení a s vzácně dochovanou bývalou hospodářskou částí s klenbami, obklopujícími v celé hloubce parcely protáhlý dvůr. Objekt významný také urbanisticky v bloku při severní straně náměstí. V jádru středověký dům s výrazně renesanční výstavbou ze 16.století a pozdějšími úpravami, zejména z konce 19. a první pol. 20. století.

Význačné městské domy


Většina domů na náměstí stojí na středověkých parcelách s renesančním založením a zaklenutými sklepy, popř. i přízemmím, s pozdější barokní nebo empírovou úpravou. Jedná se zvláště o domy nám. Míru č. 9, 11, 12, 22, 25, 30 a Opletalova 1 a 2.

Mildnerova vila


Byla postavena na počátku 20. století podle plánů bruntálského architekta Mildnera na ul. Ruské. Dříve rodinná vila s atelierem, dnes bytový dům. Jde o ojedinělou hrázděnou městskou architekturu s oplocením.


Budova Společenského domu


Dvoupatrová neorenesanční stavba, původně stavěna jako bruntálský dělnický dům. Významnou roli sehrál v dějinách místního dělnického hnutí v 19. století. Bohatá štuková výzdoba v hlavním sále. K znehodnocení stavby došlo při přestavbě v 60. letech 20. století, kdy byly odbourány historické budovy hostince a nahrazeny novými přístavbami ve stylu bruselské architektury.
Klippelův sloup
Historická památka z 1.pol.17.století v blízkosti trati na Malou Morávku ve vilové čtvrti nad Českou ulicí, připomínající událost z třicetileté války. V 80. letech 19.století upraven v novogotickém stylu.


www.mubruntal.cz , www.bruntal.mic.cz , www.bruntal-zamek.cz , www.zsamog.bruntal.cz

 

 Významné osobnosti


Po staletí psali dějiny města a jeho okolí lidé. Připomeňme olomouckého biskupa BRUNO ZE SCHAUENBERKA (1245-81), jenž osadil město po tatarských vpádech a přivedl bavorské osadníky do pustých horských končin.


Jasně vystupují i postavy pánů JANA a HYNKA BRUNTÁLSKÝCH Z VRBNA, vlastníků panství v 16. a 17.věku. JAN KAŠPAR Z AMPRINGENU (1619-1684), velmistr řádu německých rytířů, který zrušil nevolnictví na bruntálském panství, obnovil stará městská práva a zasadil se o hospodářské povznesení kraje.

,
Nadaný malíř JAN KRIŠTOF HANDKE (1694-1774), tvůrce místního baroka, s jehož díly se setkáváme v celém českém i polském Slezsku, rodák z nedalekých Janovic.


Nelze opomenout dalšího malíře RUDOLFA TEMPLERA (1837-1905), nadaného tvůrce sakrálních maleb kostelů oblasti, nejznámějšího malíře Jeseníků.


S Bruntálem a horami se setkáváme na obrazech ERICHA HLAVACKA HÜRDENA (1884-1969), nositele čestného titulu Malíř Jeseníků.
Město má ve své historii i řadu podnikatelů a umělců. Mezi nimi září subreta vídeňské opery TEREZA KRONESOVÁ (1801-1830).
Místní pan “Ponrepo” ENGELBERT ADAM (1850-1919) budovatel prvního kina města, autor řady her a sběratel lidových písní.
O městě a životě v horách psali své verše i prózu spisovatel ERWIN WEISER (1879-1968) a básník BRUNO HANNS WITTEK (1895-1935).

Horstvo, těžký život ve městě na jeho pomezí se zobrazil v řadě pověstí a bájí. Většinu z nich posbíral a vydal za svého života JOSEF LOWAG (1849-1911), rodák z nedalekého Mnichova a nutno dodat, že na svůj český překlad mnohdy dodnes čekají, jakož i díla spisovatele a kdysi známého bruntálského rodáka VIKTORA HEEGRA (1858-1934).


Jsou mnozí, kteří překročili hranice kraje, KARL ANTON GEBAUER (1872-1942), čestný občan města zcestoval celou přední a zadní Indii, znalec Egypta, Sudánu i Himálají, autor působivých přednášek a knih. Stejně tak i HANS KUDLICH (1823-1917), rodák z blízkého Úvalna, autor návrhu o zrušení roboty na Kroměřížském sněmu v roce 1848.


WALTER GOTSCHKE, (1912–2000) grafik a ilustrátor světové třídy žijící ve Stuttgartu, spolupracovník, tvůrce designu vozidel Fiat, Nissan, NSU, Vauxhall a dalších.


Z generace rodiny Macholdů vyniká EMERICH MACHOLD (1867-1935), zakladatel textilního podniku světového jména, který zaměstnával na přelomu století na 2 tisíce osob. Tvář moderního města získal Bruntál díky starostovi WENZELU FRANZI OLBRICHOVI (1846-1930), z jehož jménem je spjata výstavba vodovodního a elektrického řádu, vznik telefonní sítě, požárních stanic, nemocnice, železnice, odborných a mateřských škol, veřejných budov a dalších.


Obdobně ALOIS SCHARNOWELL (1855-1941), dlouholetý místostarosta obce a předseda dělnických organizací, s jehož jménem je spojena výstavba kolonie na Uhlířském vrchu, obecních domů pro chudé a městského starobince.


Poválečný Bruntál zachytili na stránkách svých děl z pozic zcela rozdílných německý rodák KURT LANGER (1920-1991) v díle “Dny strachu” a jeho český současník KAREL PTÁČNÍK (1921-2002) v proslulém “Městě na hranici”.


www.bruntal.mic.cz