SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Boseň

Informace ve zkratce
kraj: Středočeský kraj
katastrální výměra: 9 970 000 m2
počet obyvatel: 420 (420)
Městský úřad: Obecní úřad Boseň
Boseň č.p.45
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: 326 784 204
Starosta / ka: Marie Pšeničková
Email: bosen@volny.cz
Členství ve Sdružení: 1995

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.volny.cz/bosen/

Popis:

Obec Boseň leží v severní části okresu Mladá Boleslav. V historickém vývoji vždy do jejího správního území patřily vsi Boseň, Zásadka, Zápudov a Mužský. V roce 1881 došlo k rozluce a obec Mužský vytvořila společně se vsí Dneboh samostatnou politickou obec. Po roce 1945 byl Mužský samostatným MNV a k MNV Boseň opět přisloučen v roce 1964 zároveň s MNV Lhotice.V roce 1988 bylo MNV Boseň sloučeno s MNV Kněžmost (sídlo Lhotice přičleněno k Mnichovu Hradišti). V roce 1990 se obec Boseň opět osamostatnila a dnes jsou součástí jejího správního sídla – Boseň, Mužský, Zásadka a Zápudov.

Historie:

Lidské osídlení v katastru obce Boseň patří k nejstarším v Pojizeří. Archeologické lokality Hrada a Klamorna ( lokalita Mužský) jsou jedny z nejcennějších v Čechách a nálezy zde dokládají přítomnost lidí již v mladší době kamenné – před 5 000 lety. Po osídlení Slovany zde bylo jedno z nejvýznamnějších hradišť kmene Charvátů. První písemná zmínka o obci Boseň pochází z roku 1057.
V současnosti je obec sídlem s funkcí obytnou, kulturně historickou a rekreační. Celková rozloha katastru je 993 ha. Z 225 rodinných domků je jich 70 využíváno k rekreačním účelům, počet trvale bydlících je 420. Celé území obec je součástí CHKO Český ráj, s množstvím zeleně a památkově chráněných míst, objektů a stromů
Nositelem společenského života jsou vedle obecního úřadu, hasičské sbory Boseň a Zásadka, Myslivecké sdružení a amatérská družstvo šipkařů, nohejbalistů a fotbalistů. V přírodním amfiteátru v předhradí Valečova se pravidelně koná Valečovské kulturní léto, což jsou společenské a kulturní akce pro děti a dospělé s místním i nadregionálním významem ( r. 2009 16 ročník).

Současnost:

Od návratu obce k samosprávné samotnosti v roce 1990 je prvořadě zaměřená péče k aktivitám směrovaným k vylepšení života pro občany. Jedná se především o občanskou vybavenost – výstavba vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV, rekonstrukce bývalé ubytovny na nové sídlo OÚ s prostorem pro služby a turistickou ubytovnu (kapacita 18 lůžek), rekonstrukce a modernizace objektu mateřské školky, rekonstrukce objektu bývalé školy na společenské prostory s tělocvičnou, výstavba přírodního amfiteátru v předhradí Valečova, výstavba chodníků, oprava místních komunikací a úpravy veřejných prostranství.

Péče je věnována rovněž historickým památkám. Ve vesnické památkové reservaci na Mužském bylo provedeno odvodnění návesního prostoru (docházelo k podmáčení historické zástavby),opravená zvonička, provedená zemní pokládka kabelů nn, veřejného osvětlení a místního rozhlasu, 5 chalup má střechy nově pokryté dřevěným šindelem. Rovněž je věnována soustavné péče zřícenině hradu Valečov, patřící do majetku obce od r. 1994 - za dotačního přispění z Programu obnovy venkova byly sanovány 3 hradní klenby, vybudováno „panské“ schodiště, opraveno zábradlí, výstupní schody, vyčištěny sklepní prostory od novodobých nánosů, instalovány ochranné mříže, realizováno slavnostní osvětlení architektury, zřízeny 2 vstupní a 2 sklepní expozice. Postupně, podle finančních možností, je sanována koruna zdiva a okenních otvorů. Na nádvoří, díky podnikatelským aktivitám společnosti Augustus s.r.o. Ing. Lintymera, byl vybudován srub sloužící k prodeji občerstvení a sloužící jako azyl pro kastelána a postaven občerstvovací kiosek na parkovišti. Návštěvnost na hradě se pohybuje kolem 20tis. platících návštěvníků. Areálem hradního nádvoří projde cca 50tis. návštěvníků. Od r. 1996 je zde zavedena průvodcovská služba. Do oprav hradu se vrací veškerý výtěžek z vybraného vstupného. Průběžně jsou opravovány i sakrální stavby – kaplička a zvonička na Zásadce, hřbitovní domek v Bosni, pamětní křížky, památníky padlých z válek v Bosni i na Mužském, udržován hřbitov a finančně podle možností přispíváno na opravu kostela sv. Václava v Bosni

V současné době, mezi nejvýznamnější společenské události s širokým nadregionálním významem, patří Valečovské kulturní léto v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova. V roce 2009 se uskutečnil již 10tý ročník.Ustálila se tradice konání 3 Valečovských slavností a 6 country koncertů. Valečovské kulturní léto bezesporu přispívá k obohacení společenského a kulturního života občanů ze širokého okolí, cestovního ruchu a k využití volného času dětí a mládeže. O zájmu svědčí vysoká návštěvnost na všech akcích – často (dle počasí) 600 až 1000 návštěvníků.

Boseň svou velikosti náleží mezi malé obce, jak rozlohou, tak počtem trvale bydlících obyvatel, ale rozhodně je bohatá na přírodní a historické krásy, všestranný rozvoj svého území a společenský a kulturní život. Péčí o historické objekty se snaží uchovat jejich tajemno i pro ty, kteří přijdou po nás, aby i oni měli co obdivovat a náležitost do krajiny Českého ráje je obrovským potenciálem pro cestovní a turistický ruch. Obec Boseň byla několikrát v posledních letech odměněna čestným uznáním hejtmana Středočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku.

Příslušné NPÚ:

Praha

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Spolek obnovy venkova
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka – členství v kontrolní a revizní komisi
Dobrovolný svazek obcí Drábské světničky – Boseň sídlo svazku
Sdružení obcí Český ráj
Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří

Nejvýznamnější památky v obci 

Vesnická památková reservace Mužský :

sídlo , kde jádro vesnice tvoří převážně  zástavba dochované roubené lidové architektury, bylo  nařízením vlády č. 127/1995 Sb. vyhlášené vesnickou památkovou reservací.

Za přispění finančních prostředků z POV byla  opravena zvoničku, realizováno odvodnění návesního prostoru (docházelo k podmáčení a znehodnocování jednotlivých chráněných objektů) , upraven návesní rybníček, realizováno zemní vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, opraven objekt hasičské zbrojnice. Z  Programu MK ČR byly opraveny dřevěným šindelem 5 střech chalup a dotačním přispěním z fondu SFŽP ČR byla provedena sanace 34 památečních stromů – jírovců, rostoucích v návesním prostoru a každoročně je prováděno jejich chemické ošetření proti klíněnce. 

Zřícenina hradu Valečov

zřícenina hradu Valečov, kterou obec Boseň zakoupila do svého majetku v roce 1994, patří mezi nejvýznamnější kulturní památky v obci. Objektu, jehož počátek se datuje do 1.pol. 14 století,  je věnována soustavná péče a podle finančních možností jsou prováděny sanační práce, aby i ti, kteří přijdou po nás měli co obdivovat a aby i je do dáli zdravil sice němý, ale krásný svědek minulosti. Hrad byl původně  pravděpodobně dřevěný a z části je vytesaný do skály. Několik desítek metrů od skalního hradu se nachází mimořádná česká rarita – Valečovská osada vytesaná ve skalách – skalní byty, světničky, chlévy a dílny, z nichž některé byly obydleny ještě v roce 1892. Hrad je celoročně přístupný a jeho areálem hradu projde cca 50tisíc návštěvníků. Od roku 1996 je zde zavedena průvodcovská služba. 

Kostel sv. Václava v Bosni

Kostel sv. Václav v Bosni – barokní stavba z roku 1729 stojí na místě původního gotického kostela sv.Jana Křtitele, který je v Bosni připomínán již ve 14.století. Ze starých dob zůstal na kostelní věži pouze starý zvon s nápisem: „ Léta Páně 1567 slit tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu a založený svatého Jana, za urozeného Pana Hynka Vančury z Řehnic a na Valečově od Petra Vančury.“ V 90tých letech minulého století se započalo dle skromných církevních a obecních finančních možností se stavebně technickou záchranou této památky, která v té době byla již v poměrně  havarijním stavu. Byly vyměněny hnilobou nejvíce zničené krovy, staženy klenby, opravena kopule  malé věžičky, vyměněna střešní krytina, zbudována nová elektroinstalace, staženo zdivo lodi kostela a věže, započalo se novým venkovním omítnutím zdiva a odvodněním kostela.Od roku 2003 opětovně v této farnosti započaly pravidelné bohoslužby. Na hřbitově u kostela se nachází empírový náhrobek Jana Hoppa z roku 1816 s vázou. Také zde nalezneme upomínku na prusko-rakouskou válku v roce 1866. 

Významné  osobnosti 

Josef Aleš  - Lyžec (1862-1927),

Byl učitelem, propagátorem lyžařství, znalec Krkonoš a přítel hor, publicista, autor knihy o krásách zimní přírody. Příležitostně překládal, především z francouzštiny – knihy o spiritismu. Věnoval se popularizačním přednáškám a to především o lyžařství, Krkonoších, geologii a pedagogiky. Působištěm jeho učitelské praxe byla mimo jiné i Boseň a zde také prožil poslední dva roky svého života a je pohřben na zdejším hřbitově. 

Josef Arnošt  Bergman,

narodil se r. 1797 v Zápudově. V roce 1830 složil kazatelskou a pastorskou zkoušku a začal působit jako pastor v české evangelické církvi. Byl velmi úspěšný při léčení cholery v roce 1832. Často navštěvoval katolické faráře na Náchodsku a Čechách, o čemž se zmiňuje Alois Jirásek ve svém románu U nás. Po porážce revoluce v roce 1848, do které se zapojil, se rozhodl odejít do Ameriky, kde se stal evangelickým kazatelem. Arnošt Bergman byl všestranně vzdělaný, ovládal němčinu, latinu, polštinu a angličtinu. Hrál na flétnu i housle, dirigoval pěvecký sbor. Zemřel v roce 1877 v Coriscaně ve státě Navaro