SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Budyně nad Ohří

Informace ve zkratce
kraj: Ústecký kraj
katastrální výměra: 187 000 m2
počet obyvatel: 1 409 (2 089)
Městský úřad: Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Telefon: 416 863 007
Starosta / ka: Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
Email: medacek@budyne.cz
Členství ve Sdružení: 31.8.1992

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.budyne.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 68 000 m2
počet památek: 13
od kdy: 1992

Popis:

Město Budyně nad Ohří leží na pravém břehu dolního toku řeky Ohře.Leží v malebné podřipské krajině na jejím sevorozápadním okraji obklopené korunami lužních lesů. Řeka Ohře, která obtéká Doupovsko, pozůstatky druhého největšího třetihorního kráteru v Evropě a ústí do řeky Labe v Liltoměřicích. Ve čtvrtohorách tekla údolími řek Srpiny a Bíliny a postupně se posouvala až do nynějšího řečiště. Přemisťování je ještě dnes znatelné v meandrovém toku u Budyně nad Ohří mezi Břežany n.O. a Hostěnicemi. Úsek je chráněným přírodním výtvarem. Z hlediska horopisného se nachází v terezínské kotlině, která spolu s opukovou házmburskou plošinou tvoří oblast dolního Poohří - Dolnohradskou tabuli. Na severozápadě dominuje krajině zřícenina hradu Házmburk a na opačné straně legendární hora Říp s nm.v. 456m, na které podle starých českých pověstí stanul praotec Čech.

Historie:

Na místě současné Budyně n.O. bývala původní nepatrná osada neznámého jména již kolem roku 2000 před Kristem, tzv. "Skrčků". Své jméno získali podle způsobu pohřbívání (skrčené kostry). Prvá písemná zmínka o Budyni n.O. je z roku 1173 a to v listině, ve které v souvislosti s předáním vlády král Vladislav I. si ponechává Budyni a některé další statky k vlastnímu užívání. To svědčí o tom, že v Budyni stál nejdříve přemyslovský knížecí dvůr.Později je doložen gotický vodní hrad, který byl jedním z královských dvorců Přemysla Otakara II. i Jana Lucemburského. Od krále koupil Budyni vlivný šlechtic Zbyněk Zajíc z Valdeka sídlící na nedalekém hradě Házmburk, a přestavěl jej ve stylu pozdní gotiky.Současnou podobu dala vodnímu hradu stavební rekonstrukce za posledního majitele hraběte Herbersteina.Stavba se dvěma křídly je pouhým torzem původní vznešené stavby dvorcového tipu. V prostorách takto zrekonstruovaného hradu bylo ve 20tých letech zřízeno Jandovo městské muzeum. To bylo přístupné veřejnosti až do roku 1975, kdy byla na hradě opět zahájena rekonstrukce. Ke znovuotevření Jandova muzea došlo 1.11.1997 v bývalé konírně. Expozice alchymistické dílny je umístěna v původních prostorách, kde se za Jana Zajíce alchymistické pokusy skutečně prováděly.

Současnost:

Město Budyně n.O. má šest místních částí, které jsou převážně se zemědělským zaměřením výroby. Samotné město Budyně n.O. mělo značně rozvinutou průmyslovou výrobu ve třech výrobnách, které v poslední době zaznamenávají výrobní problémy. Svojí polohou Budyně n.O. splňuje podmínky pro rozvoj průmyslu, ale i zemědělství a je velice vhodnou lokalitou pro rozvoj turistiky a agroturistiky. Základem urbanistického obdelníkového půdorysu města je jeho historické jádro se zachovalou středověkou uliční strukturou a s charakteristickou nízkopodlažní zástavbou a s četnými veřejnými prostory a především s areálem hradu. Centru města je také jádrem "památkové zóny". Na historické jádro navazují plochy obytné zástavby - převážně rodinné, ale i bytové domy, školský areál, statek a průmyslové podniky. Cílem urbanistické koncepce rozvoje města je snaha vytvořit územně-technické předpoklady pro transformaci Budyně n.O. na moderní zahradní venkovské sídlo 21. stol., které bude plně integrovatelné do budoucí sídelní struktury malých městských sídel v zemědělsky intezivních oblastech Evropské unie. Současným cílem je ochrana historíckých hodnot města a přidružených sídel a krajiny, která vyniká vyjímečností danou existencí přírodního parku dolní Poohří. Již dlouhodobě probíhají v areálu vodního hradu v rámci festivalového léta různé festivalové akce.

Příslušné NPÚ:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Budyně nad Ohří patří do sloučení obcí pod názvem Mikroregion budyňsko. Toto združení realizuje mnoho společných aktivit, na které čerpá finanční prostředky z dotací EU. Budyně dále patří do Svazu měst a obcí České republiky.

Doplnění

Většina místních památek je součástí MPZ. Areál hřbitovního kostela P. Marie Sněžné , kostel sv. Václava,  hrob babičky J.E.Purkyně, městské opevnění - městská věž, dvě Boží muka, sloup se sochou P. Marie, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, sloup se socho Nejsvětější trojice, soubor smírčích křížů, silniční most přes Malou Ohři, měšťanský dům čp. 6, bývalý Špitál čp. 94, areál usedlostí čp. 314 a areál Vodního hradu.