SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Historické zahrady a zeleň v historických městech na prahu nového tisíciletí

Závěry 8. konference SHS ČMS konané v Kroměříži
ve dnech 3. - 4. září 1998 na téma:
Historické zahrady a zeleň v historických městech na prahu nového tisíciletí

8. konference SHS ČMS Historické zahrady a zeleň v historických městech na prahu nového tisíciletí, která se uskutečnila v Kroměříži ve dnech 3. - 4. září 1998 pod záštitou Pavla Dostála, ministra kultury, RNDr. Miloše Kužvarta, ministra životního prostředí, a Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, se stala platformou široké výměny názorů a zkušeností, jíž se zúčastnili:

  • členové SHS ČMS,
  • zástupci dalších měst a obcí,
  • reprezentanti státní správy,
  • odborníci zabývající se danou problematikou na teoretické úrovni,
  • zástupci institucí a organizací bezprostředně působících v projednávané oblasti.

 

Jednání konference přineslo tyto závěry:

1. Konference jasně ukázala, že se v posledních letech výrazně změnil vztah komunální sféry, státní správy i občanů k veřejné zeleni. S uspokojením je možno konstatovat, že v péči o veřejnou zeleň došlo k výraznému posunu vpřed. Nyní nastává doba, kdy je nutno soustředit pozornost ne na kvantitu zásahů, ale především na jejich koncepčnost a kvalitu.

2. V obecném vztahu historické sídlo – zeleň, chápaném v nejširším slova smyslu, je třeba rozlišit dvě roviny:
  a) historické sídlo - historická zeleň
  b) historické sídlo - nová zeleň.

3. K péči o zeleň v historických sídlech je nutno důsledně přistupovat jako k nedílné součásti procesu regenerace MPR a MPZ.

4. Kvalitní péče o historickou zeleň v historických sídlech předpokládá:
  a) intenzívnější soustředění na historickou zeleň jako na nemovitou kulturní památku

V tomto smyslu je třeba:

  • věnovat cílevědomou pozornost kvalitnímu vědeckému výzkumu historické zeleně (vytvoření institucionálních i personálních předpokladů)
  • připravit odbornou inventarizaci historické zeleně, která má statut oficiální památky (zápis v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek)
  • prohlásit za památku tu cennou historickou zeleň, která nemá dosud statut „zapsané“ památky
  • vytvářet předpoklady pro to, aby byla mezi památky místního významu (institut památkové péče, s nímž počítá nová koncepce pam. péče) zařazena také historická zeleň.

 

  b) zasazení péče o historickou zeleň do systému územního plánování, opření péče o historickou zeleň o kvalitní projektovou dokumentaci
  c) zasazení se o nastartování dotačního programu pro regeneraci historické zeleně v historických sídlech
  d) intenzívní využití dotačních titulů EU
  e) uplatnění interdisciplinárního přístupu a meziresortní spolupráce na úrovni MK, MMR a MŽP ČR
  f) popularizaci historické zeleně, jakožto součásti národního kulturního dědictví
  g) budování pozitivního vztahu občanů k historické zeleni.

5. Budování nové zeleně v historických sídlech je třeba chápat jako přirozenou součást péče o životní prostředí. Není nutno se v této oblasti bránit novým kreativním přístupům vycházejícím z výtvarného názoru současnosti, ale při zadání nových řešení je třeba vycházet ze specifiky místního kulturního dědictví.

6. Ke zkvalitnění péče o historickou zeleň je třeba intenzívně využít všech forem popularizace této součásti procesu regenerace našich historických sídel, a to ze strany všech zainteresovaných subjektů.

V Kroměříži dne 4. září 1998

« předchozí stránka