SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Jak se stát členem Sdružení

Členství ve Sdružení řeší Stanovy v §5 Členství ve Sdružení:

Členství je řádné a přidružené. Řádné a přidružené členy přijímá předsednictvo. Součástí písemné přihlášky člena je i souhlas se stanovami Sdružení. Aktuální seznam všech členů je vždy předložen sněmu, který jej bere na vědomí, a vydán jako příloha usnesení sněmu.

Řádným členem
může být pouze obec (ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a zákona 131/2001 Sb., o hl. městě Praze v platném znění), u statutárních měst i jejich části, a to za splnění následujících podmínek:

  • podání písemné přihlášky schválené zastupitelstvem obce či městské části s uvedením jména a funkce osoby, která bude jménem obce jako člena Sdružení ve Sdružení jednat; v případě, že touto osobou nebude starosta či primátor, místostarosta či náměstek primátora, ale jiná pověřená fyzická osoba, je třeba k přihlášce doložit písemnou plnou moc k jednání ve Sdružení za obec či městskou část s uvedením usnesení zastupitelstva nebo rady obce či městské části o zastupování (dále jen jiná pověřená osoba); v přihlášce je člen povinen uvést aktuální počet obyvatel obce nebo městské části ke dni podání přihlášky,
  • souhlasné přijetí obce či městské části za člena Sdružení předsednictvem, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání předsednictva.

Přidruženým členem
může být jiná právnická osoba než obec, a to za splnění následujících podmínek:

  • podání písemné přihlášky s uvedením statutárního orgánu (fyzické osoby nebo fyzické osoby jako člena kolektivního statutárního orgánu oprávněného za právnickou osobu jednat), která bude jménem právnické osoby jako člena Sdružení jednat,
  • souhlasné přijetí přihlášky výborem Sdružení, které bude zaznamenáno v písemném záznamu z jednání výboru Sdružení,

Členství ve Sdružení vzniká dnem přijetí předsednictvem. Přijetí za člena Sdružení je členovi písemně oznámeno; člen je povinen nejpozději do 30 dnů poté, kdy se dozví o přijetí za člena Sdružení, zaplatit vstupní členský příspěvek; nezaplacení vstupního členského příspěvku včas a řádně je důvodem pro vyloučení člena Sdružení.

Jak podat přihlášku ke členství ve Sdružení:

Subjekt, který má zájem stát se členem Sdružení, zašle sekretariátu Sdružení dopis, v němž vyjadřuje zájem o členství (řádné nebo přidružené) a přiloží výpis z jednání statutárního orgánu, kde je vyjádřen i souhlas se stanovami Sdružení. Předsednictvo na svém nejbližším zasedání projedná tuto přihlášku a sekretariát zašle žadateli vyrozumění a fakturu na vstupní členský příspěvek.

Vstupní členský příspěvek:

Pro řádné členy SHS ČMS
Výše vstupního členského příspěvku v roce přijetí do Sdružení je určena podílem ve dvanáctinách ze stanoveného ročního členského příspěvku pro ten který kalendářní rok, počínaje měsícem, v němž novému členu vzniklo členství ve Sdružení a připočtením částky, stanovené dle počtu obyvatel.

  • pro obce a městské části do 10 000 obyvatel + 1 000,00 Kč,
  • pro obce a městské části od 10 001 do 50 000 obyvatel + 3 000,00 Kč,
  • pro obce a městské části nad 50 001 obyvatel + 5 000,00 Kč.

Pro přidružené členy SHS ČMS
Výši stanovuje Výbor Sdružení.

Roční členský příspěvek:

Pro řádné členy SHS ČMS
Roční členský příspěvek je stanoven v závislosti na celkovém počtu obyvatel obce nebo městské části dle vzorce: počet obyvatel x 1,00 Kč (nejméně však 1 000,00 Kč).

Pro přidružené členy SHS ČMS
Výši stanovuje výbor Sdružení individuálně pro příslušný kalendářní rok. Minimální roční příspěvek je 2.000,- Kč.

« předchozí stránka