SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Konference Jihlava 2008

3 . MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Aktuální problémy cestovního ruchu
na téma „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu“  

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu

a

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

pořádali


pod záštitou
 

RNDr. Miloše Vystrčila, hejtmana kraje Vysočina
 

a
 

ve spolupráci s krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
s mediální podporou časopisu COT Business
 

3 . MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU


na téma „Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu
která se uskutečnla ve dnech  12. a 13. března 2008
 

v prostorách Domu kultury odborů a Vysoké školy polytechnické Jihlava
 

PROGRAM KONFERENCE (aktualizace k 12.2.2008)
 

Středa 12. března 2008

8.00 – 9.30 Prezence (společenský sál DKO J ihlava)
9.30 – 10.00 Slavnostní zahájení (DKO J ihlava)
10.00 – 12.30 Plenární zasedání (DKO J ihlava)
12.30 – 14.00 Oběd (DKO J ihlava)
14.00 – 16.30 Jednání v sekcích (VŠPJ )
19.00 – 22.00 Společenský večer (DKO J ihlava)
(raut, k poslechu i tanci hraje Duo Martin a Lucie)

Čtvrtek 13. března 2008

8.00 – 10.00 Plenární zasedání (aula VŠPJ )
10.00 – 12.00 Jednání v sekcích (VŠPJ )
12.00 – 13.00 Oběd (VŠPJ )
13.30 Prohlídka j ihlavské radnice (jen pro zájemce)
 

Plenární zasedání


· Ing. Pavel Čížek, město Spálené Poříčí „Městská památková zóna a cestovní ruch“
· prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví Průhonice „Trvale udržitelný rozvoj, principy, cíle, současný stav“
· Dr. phil. Harald Hitz, Asociace školských geografů Rakouska „Training to the sustainable
developement of Tourism at the Austrian schools“
· Ing. arch. Aleš Holý, Ing. arch. Radka Borunská, město Uherské Hradiště „Živelné pohromy,
cestovní ruch a památky“
· Mgr. Marta Husičková, Městys Náměšť na Hané „Problémy malé obce s velkým počtem
významných kulturních památek“
· Ing. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň „Wellnes jako výzva pro české lázně
a střediska cestovního ruchu“
· prof. Ludmila Kharchenkova, Alexandr Goglenkov, St. Petersburg, Ruská federace "Concept
of the sustainable tourism in the tourist education in Russian Federation“
· Doc. Ing. Jana Kučerová, Ph.D., Univerzita Mateja Bela Bánská Bystrica „Formy šetrného
cestovního ruchu na Slovensku“
· doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava „Dopady kriminality
a vandalismu na stav památek a cestovního ruchu v ČR“
· Mgr. Stanislava Pachrová, doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
„Trvale udržitelný rozvoj CR - výsledky mezinárodního workshopu studentů“
· Ing. Martina Pásková, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí Praha „Role cestovního ruchu
v ochraně přírody a krajiny“
· doc. PhDr. Josef Štulc, CSc., Národní památkový ústav Praha „UNESCO a udržitelný rozvoj
cestovního ruchu“
· doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava „Postoje obyvatel VPR
a VPZ k rozvoji cestovního ruchu“
Zaměření sekcí :
1. sekce
„Environmentální a rurální aspekty t rvale udrži telného rozvoje cestovního ruchu“


o Mgr. Aleš Bajer, Mgr. Marek Havlíček, Ústav geologie a pedologie MZLU Brno „Hodnocení
turistického potenciálu území s důrazem na geoturismus“
o RNDr. Dana Fialová, Ph.D., UK Praha „Rizika transformace a nových trendů druhého bydlení
v Česku“
o Shahla Kahramanova, Ph.D., Kamal Ibragimov, Azerbaijan Arcitecture&Construction University  Baku „Features of Formation and Development of the Tourism Industry in Azerbaijan“
o Ing. Martin Musil, Ing. Martin Luština, Bc., Kateřina Dušáková, Doc. Dr. Ing. Jan Voráček,
CSc., FM Jindřichův Hradec, VŠE Praha „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v chráněné
oblasti“
o Ing. Pavel Pešek, CSc., UJEP Ústí n. Labem „Strategie rozvoje venkovského mikroregionu
akcentuje cestovní ruch“
o Ing. Eva Šimková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové „Venkovská turistika jako udržitelná forma
cestovního ruchu“

2. sekce
„Kulturní a společenské aspekty t rvale udrži telného rozvoje cestovního ruchu“

 
o Prof. Milan Buček, Ekonomická univerzita Bratislava, Jaroslav Kovárník, Ph.D., Univerzita
Pardubice „Teoreticko-metodologické aspekty aplikace klastrů“
o Ing. Jiří Dušek, Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice „Jak lidé v jižních Čechách vybírají dovolenou“
o PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava „Srdce poutníka v hrudi
moderního cestovatele“
o PhDr. Jaroslava Kadeřábková, Ph.D., Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., VŠE Praha
„Lokální komunity a rozvoj cestovního ruchu“
o Ing. Jana Krbová, Ph.D., VŠE Praha „Integrované projekty v cestovním ruchu“
o Ing. Pavel Kvasnička, Vysoká škola polytechnická Jihlava „Podpora cestovního ruchu
z prostředků Evropské unie v kraji Vysočina“
o Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Ing. Jiří Dušek, Vysoká škola evropských a regionálních studií
České Budějovice „Problematika integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji“
o Ing. Vladimír Štípek, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice „Management regionálního
divadla a rozvoj kulturního dědictví“

3. sekce
„Vzdělávání v oblasti trvale udrži telného rozvoj cestovního ruchu“

o RNDr. Eva Janoušková, Vysoká škola polytechnická Jihlava „Problematika trvale udržitelného
rozvoje ve výuce geografie cestovního ruchu“
o Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D., VŠE Praha „Destinační management a udržitelný rozvoj v ČR
(výuka problematiky)“
o Mgr. Štěpánka Kolářová, Vysoká škola polytechnická Jihlava „Trvale udržitelný rozvoj
v turismu, vzdělávání a výchova“
o Ing. Jan Malinovský, Ph.D., Marcela Šimíčková, Ing. Jan Sucháček, Ph.D., VŠB – TU Ostrava
„Doktorské studium regionálního rozvoje a životního prostředí“
o RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice „Výzkum mentálních map
destinací cestovního ruchu a trvale udržitelný rozvoj“
o Doc. Dr. Jiří Štyrský, CSc., Univerzita Hradec Králové „Fixace krajinných typů v geografii
turismu Evropy a světa“
o RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava „Aspekty udržitelného
cestovního ruchu v práci školní cestovní agentury“
o PaedDr. František Smrčka, Vysoká škola polytechnická Jihlava „Technické aspekty vytvoření
školní cestovní agentury“


PŘEDSEDA PROGRAMOVÉHO A ORGANIZAČNÍHO VÝBORU a ODBORNÝ
GARANT KONFERENCE
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. – Vysoká škola polytechnická Jihlava
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost a vnější vztahy
tel.: + 420 567 141 130
fax: + 420 567 300 727
e-mail: vanicek@vspj.cz


SEKRETARIÁT KONFERENCE
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
IČO: 71226401
DIČ: CZ71226401
www.vspj.cz
Ing. Hana Pospíchalová, tajemnice konference
tel.: +420 567 141 106
fax: +420 567 300 727
e-mail: pospichalova@vspj.cz

« předchozí stránka