SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Památky a cestovní ruch

Závěry 7. konference SHS ČMS konané v Táboře
ve dnech 9. - 11. října 1997 na téma
Památky a cestovní ruch

7. konference SHS ČMS Památky a cestovní ruch, která se uskutečnila v Táboře ve dnech 9.-10. října 1997 pod záštitou ing. Jaromíra Talíře, ministra kultury, a ing. Tomáše Kvapila, ministra pro místní rozvoj, se stala platformou široké výměny názorů a zkušeností, jíž se zúčastnili:

 • členové SHS ČMS,
 • zástupci dalších měst a obcí,
 • reprezentant Parlamentu ČR ( předseda Výboru pro kulturu, školství, vědu a tělovýchovu),
 • reprezentanti státní správy, včetně státní správy na úseku památkové péče (dále PP) a cestovního ruchu (dále CR), na vrcholné úrovni zastoupené pracovníky MK ČR a MMR ČR,
 • odborníci zabývající se problematikou PP a CR na teoretické úrovni,
 • zástupci institucí a organizací bezprostředně působících v oblasti CR.  

Jednání konference přineslo tyto závěry:

1. CR je v současné době na všech úrovních, zastoupených na konferenci, vnímán jako strategické hospodářské odvětví. Stejně důrazně je vnímána i potřeba dát tomuto odvětví na celostátní úrovni odpovídající koncepční, koordinační a legislativní rámec. Kýžený kvalitativní posun v rozvoji tohoto odvětví je tedy nemyslitelný bez aktivní spolupráce obcí, regionů, vlády a Parlamentu ČR.

2. K tomu je třeba dále vést o CR a s ním souvisejících oborech lidské činnosti širokou diskusi (stát, obce, odborníci, podnikatelé). Jde především o strategické plánování rozvoje CR a monitorování vlivů rozvoje CR na přírodu, kulturní dědictví a sociální prostředí. Výsledky této diskuse by měly ukázat, co je konkrétně třeba v dohledné době v ČR učinit pro to, aby zde byl zabezpečen trvale udržitelný rozvoj CR.

3. Památky a kulturní dědictví vůbec jsou základní materií (hmotnou i duchovní), jež v ČR slouží k tvorbě turistických produktů. Proto je třeba na praktické úrovni definovat vztah památky a CR tak, aby byl vyvážený, v maximální míře šetrný k materiální i duchovní podstatě památek.

4. Nově koncipované turistické produkty by měly památky nabízet v jejich co možno nejširších teritoriálních i vztahových souvislostech, například

 • zasazení památky do přírodního prostřední (sociokulturní a krajinný aspekt),
 • využití méně známých a ”netradičních” památkových objektů pro CR,
 • zhodnocení vztahu památka - kulturní, etnografická, duchovní, národní tradice,
 • spojení nabídky pasivní návštěvy památek s aktivní rekreací (sport, turistika, rybolov, myslivost, lázeňství, umělecké aktivity, atd.),
 • tvorba ucelených regionálních produktů, včetně využití možnosti mezinárodní a přeshraniční spolupráce.

5. Tvorba dobře “prodejných” turistických produktů se neobejde bez výrazných investic z více zdrojů (stát, obec, subjekt podnikající v CR ), které musí být nasměrovány do těchto oblastí:

Ze strany státu jsou nutné takové kroky, z hlediska rozložení příjmů z daní a poplatků, které zaručí přímou motivaci podnikatelů a obcí na rozvoji CR.

6. Rozvoj CR v ČR je nemyslitelný bez rozvoje teorie CR a bez zabezpečení přípravy kvalifikovaných pracovních sil, jež si CR vyžaduje.

Účastníci konference konstatují, že obsahy odborných přednášek zařazených do programu jednání i závěry diskusních příspěvků plně korespondují s Koncepcí SHS ČMS v oblasti CR na léta 1997 - 1999, prezentovanou v samotném úvodu dvoudenní konference.

V Táboře dne 10. 10. 1997

« předchozí stránka