SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Prohlášení k rozpočtu 2009

Prohlášení

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 
 u příležitosti konání

                                          Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2008

                                                   k přípravě státního rozpočtu na rok 2009

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nezávislá a nezisková organizace, v jejíchž členských městech a obcích žije více než tři miliony obyvatel, se obrací na všechny, kteří budou rozhodovat o státním rozpočtu na rok 2009, aby nedopustili snížení finančních prostředků ať už v zavedených dotačních programech, které již v minulosti osvědčily svůj význam pro rozvoj historických sídel:

· Program regenerace městských památkových rezervací a zón a
· Program záchrany architektonického dědictví

a nebo v nově vytvořených dotačních programech

· Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
· Program Podpora pro památky UNESCO,

které již v prvním roce své existence prokázaly svou potřebnost i pro příští roky.

Tyto prorůstové programy s vícezdrojovým financováním ( vlastník – obec – stát ), již pomohly opravit nejen řadu významných památek, ale hlavně motivují k většímu zájmu vlastníků kulturních památek tyto opravovat. Za uplynulé období bylo opraveno z Programu regenerace 9 582 památek, v celkovém objemu 9.700 mil. Kč, z toho pouze 3.671 mil. Kč byly prostředky státního rozpočtu. Z těchto čísel vyplývá, že více než polovinu prostředků poskytly města, obce a soukromí vlastníci.To vše se pak výrazně odráží v rozvíjejícím se cestovním ruchu a navazujících aktivitách v historických jádrech, což přispívá mj. ke zvyšování HDP, snižování deficitu obchodní bilance ČR a v neposlední řadě k dobrému jménu České republiky ve světě.

Částky, které jsou každoročně určovány do státních programů zaměřených na záchranu a rekonstrukci památek, se v minulých letech pravidelně snižovaly, nehledě na skutečnost, že nereflektují ani inflaci, a už vůbec ne nedávné zvýšení DPH u stavebních prací. Nyní již tyto částky neodpovídají našim nejnutnějším potřebám a naše péče o památky bude opět výrazněji zaostávat za standardy památkové péče v zemích EU.

Sdružení proto apeluje na vládu a zástupce Parlamentu České republiky, aby s vědomím této skutečnosti naplnili památkové programy nezbytně potřebnými financemi
(program regenerace MPR a MPZ ve výši 350 milionů Kč, program záchrany architektonického dědictví také ve výši 350 milionů Kč), což Sdružení považuje za minimální částku. Je třeba mít na paměti, že takto investované peníze přispějí nejen k uchování našeho kulturního dědictví, ale i k zvýšení kulturnosti a vzdělanosti dnešní společnosti a v neposlední řadě k rozvoji ekonomiky, cestovního ruchu a snížení nezaměstnanosti ve všech regionech České republiky.

Toto prohlášení bude stejně jako každý rok předáno sdělovacím prostředkům a osobně posláno ministrům kultury a financí, členům kulturního a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a členům kulturního výboru Senátu Parlamentu ČR.


V Českých Budějovicích, 13.září 2008

« předchozí stránka