SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Sněmy

Myšlenka vytvořit Sdružení historických sídel jako sekci v rámci Svazu měst a obcí vznikla na zasedání Svazu měst a obcí v Jihlavě dne v roce 1990. Přípravou hlavních úkolů a organizace sekce byl pověřen tehdejší předseda Městského národního výboru v Litomyšli Ing. Vítězslav Hanzl. Spolu se zástupci zakladatelských měst (Bystré, Česká Skalice, Chlumec nad Cidlinou, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto) i SÚRPMEM Praha připravil v průběhu srpna až října roku 1990 (15. 8., 12. 9., 3. 10., 17. 10. 1990) podklady pro zřízení sekce historických sídel Svazu měst a obcí: Předběžný návrh, prohlášení a hlavní úkoly sekce. Po projednání těchto materiálů s Radou SMO byl stanoven termín ustavujícího sněmu na 8. listopadu 1990 v Litomyšli.

Prohlášení zakladatelské skupiny východočeských historických měst

V posledních desetiletích převládl u nás v reprodukci domovního a bytového fondu extenzivní směr. Výstavba nových sídlišť na nezastavěných plochách v okrajových zónách měst byla preferována na úkor údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací v jejich centrálních částech. Nová výstavba je převážně nekvalitní, s nízkou úrovní bydlení a celého obytného prostředí. Centra našich měst, zejména jejich historická jádra nevyčíslitelné hodnoty, hluboce upadla, zejména ve srovnání s městy v západní Evropě. Výrazným znakem minulých desetiletí byl u nás obrovský odpad bytů ve starších objektech, které byly v důsledku zcela nedostatečné péče a následné zchátralosti demolovány. Demolice se nevyhnuly ani území českých a moravských historických měst a došlo ke značným, v některých případech nenahraditelným škodám.

Z provedených průzkumů a analýz vyplývá, že v historických jádrech našich měst je výrazně vyšší koncentrace bytů III. a IV. kvalitativní kategorie, než činí celostátní průměr. Přitom právě tato území nabízejí možnosti daleko kvalitnějšího bydlení než může poskytnout nová bytová výstavba v typizovaných panelových domech. Kromě zajištění plnohodnotného bydlení pro všechny sociální skupiny je třeba v historických městech zlepšit především úroveň občanského a technického vybavení a vyřešit současné dopravní problémy. V nejbližším období se dá očekávat, že se s plnou naléhavostí projeví otázky vhodného a účelového využití památkového i nepamátkového stavebního fondu v souvislosti s reprivatizací a následnou privatizací.

Všechny tyto otázky a problémy a řadu dalších nelze řešit odděleně, ale pouze vcelku, komplexně a ve vzájemných složitých souvislostech. Ke zcela nepřijatelnému řešení současného stavu našich historických měst a obcí metodou plošné asanace je jedinou alternativou jejich regenerace.

Regeneraci chápeme jako trvalý organizovaný proces obnovy všech potřebných funkcí území, jehož cílem je dosažení co nejvyšší kvality životního prostředí a záchrana našeho kulturního dědictví. Regenerace by se měla stát hlavním úkolem nově zvolených zastupitelských sborů ve všech historických městech a obcích Čech a Moravy v nových politických a ekonomických podmínkách. Aby toto úsilí bylo smysluplné a efektivní jsme přesvědčeni, že je třeba zásadní obecné otázky řešit společně a koordinovaně. Považujeme proto za nutné bezodkladně ustavit při Svazu měst a obcí Sdružení historických sídel. Členy Sdružení by se měla především stát všechna města v České republice, která jsou nebo v souladu s koncepcí ochrany historických měst budou, prohlášena městskými památkovými rezervacemi a městskými památkovými zónami. Jde celkem o 212 měst, z toho je 40 rezervací a 172 zón. Kromě toho je však na území České republiky značné množství dalších sídel, u nichž se zachovaly významné části urbanistických struktur z předchozích období výstavby a řada kulturních památek. V souladu s provedenými průzkumy a rozbory lze očekávat, že v krátké době by se členy Sdružení historických sídel mohlo stát cca 500 českých a moravských měst, městeček a vesnic.

Navrhujeme proto Radě Svazu měst a obcí, aby v souvislosti s blížícími se volbami do obecních zastupitelských orgánů, byly neprodleně podniknuty všechny potřebné kroky ke zřízení a zahájení činnosti Sdružení historických sídel v rámci Svazu měst a obcí.

Za zakladatelskou skupinu, tvořenou východočeskými městy Bystré, Česká Skalice, Chlumec nad Cidlinou, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Vysoké Mýto.

Hlavní úkoly sekce historických měst Svazu měst a obcí (návrh)

  1. Zastupovat společné zájmy historických měst v Čechách a na Moravě vůči zákonodárným sborům, vládě, jednotlivým ministerstvům, orgánům státní správy a dalším orgánům, organizacím a osobám.
  2. Zajišťovat, vyhodnocovat a koordinovat řešení složitých otázek regenerace historických sídel v České republice.
  3. Podílet se na zpracování příslušných materiálů (zpráv, studií, posudků, programů, atd.) ve sféře přípravy a realizace regeneračního procesu.
  4. Organizovat jednání, porady, semináře, školení, konference apod., které se budou zabývat řešením stavu historických měst a obcí v České republice a vytvářením podmínek pro jejich rozvoj.
  5. Účastnit se aktivně přípravy a realizace regeneračního procesu zejména v oblastech legislativní, ekonomické (především financování), technické a organizační.
  6. Prosazovat výchovu občanské veřejnosti všech sociálních vrstev a věkových kategorií ke kulturnímu a ekonomickému vztahu k našim historickým městům a obcím.
  7. Propagovat význam historických měst a obcí v sídelní a ekonomické struktuře státu a regeneračního procesu jako jediné cesty k jejich záchraně a dalšímu rozvoji.
  8. Prezentovat činnosti samosprávných zastupitelských orgánů při přípravě a realizaci regenerace historických sídel.
  9. Spolupracovat s obdobnými zastupitelskými orgány a organizacemi v zahraničí, získávat poznatky a zkušenosti v nejvyspělejších zemích světa.
  10. Ve své činnosti uplatňovat principy, metody a nástroje obsažené v Mezinárodní chartě pro záchranu historických měst, která byla přijata na VIII. generálním zasedání Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) v roce 1987 ve Washingtonu.
 
SOUBORY KE STAŽENÍ:

Dokument s obsahem směmů

« předchozí stránka