SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Uherské Hradiště 2010 anotace přednášek a přednášky ke stažení

Odborná konference v Uherském Hradišti 29. – 30. duben 2010

Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti


Náprava necitlivých urbanistických a architektonických zásahů v historickém prostředí sídel z období bývalého režimu a problém znečištění živlem reklamy v současnosti.
Již 20 let se naše sídla vypořádávají s necitlivými zásahy do historické urbanistické struktury, kdy byly v důsledku předrevolučních asanačních plánů odstraněny historicky cenné objekty a někde i celé bloky. Na jejich místě pak byly umístěny unifikované stavby s absencí architektury a nebo jinde architektonicky nepřívětivé budovy. Vzniklé jizvy jsou různou formou zacelovány ještě dnes.
I současnost přináší nové problémy, z nichž snad nejpalčivější je všudypřítomná reklama. Některé způsoby zacházení z reklamou v památkovém prostředí a na historické architektuře hraničí až s vandalismem. Obrana před tímto morem je obtížná, nemá dostatečnou legislativní oporu a odstranění „černé“ reklamy vyžaduje značné úsilí.
Způsob použití a ztvárnění vlastní reklamy, marketing a mediální komunikace vypovídají o kulturní vyspělosti naší země.


Anotace odborných příspěvků

blok A obecný úvod k tématu, Dědictví nedávné minulosti

 

Ing. Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradištětext přednášky
Představení MPZ Uherské Hradiště

Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje, město Uherské Hradiště
Hradišťské proluky: urbanistická východiska a charakteristiky památkové zóny, historie některých proluk a okolnosti jejich dostavby, výsledky procesu regenerace urbanistické struktury a nové architektury doplňující historické prostředí, revitalizace a náprava architektonického dědictví, vše na příkladech městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu Prahapřednáška ke stažení
Dědictví nedávné minulosti v kontextu památkové péče

Mgr. Martin Strakoš, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava
Nová architektura a historicky cenná území na příkladu města Ostravy:
a) Obecný komentář k tématu, b) Ostravské příklady.

Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přednáška ke stažení
Desatero dobré architektury v historickém prostředí.
V případě neúčasti paní architektky, bude příspěvek v závislosti na časovém průběhu konference buď přečten nebo jinak účastníkům dán k dispozici.

Ing. Klára Hodaňová, Národní památkový ústavu, náměstkyně územního odborného pracoviště Kroměříž, přednáška ke stažení
Památková ochrana urbanisticky hodnotných sídel na příkladech z praxe.
Přednáška se zaměří na realizované akce - novostavby a příklady rehabilitace urbanistické struktury plošně památkově chráněných měst na Moravě


blok B Dědictví nedávné minulosti

 

Ing. arch. Naděžda Pálková, Národní památkový ústav, vedoucí odboru územního odborného pracoviště České Budějovice
Památkářská hlediska a metodiky – regenerace urbanistických struktur

Ing. arch. Karel Kuča, přednáška ke stažení
Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a zón:
Příspěvek představí konkrétní aplikaci legislativních ustanovení pro nové Plány ochrany městských památkových rezervací a městských památkových zón na příkladu MPZ Moravské Budějovice. Poznatky a zkušenosti posloužily také pro dopracování připravované metodiky pro zpracování plánů ochrany, jejíž vydání v letošním roce plánuje Národní památkový ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury.

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D, Knesl + Kynčl architekti, Brno, přednáška ke stažení
Tradice versus Modernita?

RNDr.Ivo Rubík, starosta města Slaný, přednáška ke stažení
Zástavba slánských proluk včera a dnes
Dědictví minulosti aneb jak město Slaný regeneruje svoji urbanistickou strukturu

Ing. Miroslav Pospíšil, Atelier – R, s.r.o., Olomouc,
Geneze rekonstrukce obchodního domu PRIOR v Olomouci, současně projektovaný příklad vyrovnávání se s nekvalitní a špatnou architekturou umístěnou do historického prostředí centra města v minulosti.

Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod
Revitalizace historického centra a náměstí v Havlíčkově Brodě

Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Fakulta architektury ČVUT Praha, přednáška ke stažení
Současnost je vrcholem historie
Přednáška volně naváže na text z roku 2000 „Současnost je součástí historie“, zhodnotí uplynulé desetiletí a naznačí možný směr rehabilitace a revitalizace „obrazu“ Českých měst pro první polovinu jedenadvacátého století.


blok C Problém současnosti

Ing. arch. Radka Borunská, vedoucí oddělení architektury, město Uherské Hradiště
Boj s reklamou v Uherském Hradišti, praktické ukázky konkrétních deliktů a způsob jejich řešení v Městské památkové zóně Uherské Hradiště.

JUDr. Martin Zídek, právník odboru kultury a památkové péče, Středočeský kraj, text celé přednášky ke staženíprezentace ke stažení,
Právní úprava regulace reklamy v ČR, její vztah k zájmům státní památkové péče a několik pohledů na konflikty reklamy s jinými veřejnými zájmy.

M.A. Vladimír Kovařík, ředitel ústavu vizuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací v Uherském Hradišti Univerzity Tomáše Bati Zlín. přednáška ke stažení část 1, část 2
Reklama pod/pře/ceňovaná: co je reklama, prostředky reklamy, cílová skupina, přesycenost reklamou, manuály a jejich používání. Obecné teze a příklady z praxe.

Mgr. Bronislava Malijovská, starostka města Nové Město nad Metují, přednáška ke stažení
Regulační plán Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a jeho využití v praxi ve vztahu k nejen k velkoplošným reklamám, ale i k reklamním a propagačním zařízením a dalším reklamním prvkům. Problematika reklamy a reklamních poutačů v oblasti mimo památkovou rezervaci.

Ing. arch. Pavel Wewiora, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, přednáška ke stažení
Pohledy na reklamu v historickém prostředí sídel optikou památkářů.

Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., místostarosta města Tábor, přednáška ke stažení
Inovativní marketing veřejné správy. Municipality, a to zejména v samosprávné činnosti, připravují řadu projektů, které mohou mít zcela fatální vliv na život celé komunity. Pouze namátkou zmiňuji realizace dopravních, rozvojových staveb, administrace územních a regulačních plánů, revitalizace brownfieldů, apod. Jak jsou však všechny tyto kroky odborně a kompetentně připraveny, jak jsou mediovány a jak se řeší zpětná vazba? Je jasné, že v dnešní době přemíry informací je čtení vyhlášek a úředních desek nejméně účinným médiem. Přitom právě jimi, společně s internetem (opět s verzí úřední desky) radnice a úřady komunikují. To však nestačí, není to účinné a diskuse pak nastává často právě díky vynucení od druhé strany, která zjistí (pozdě), že se něco v komunitě děje. Významným kritériem hodnocení marketingu by měla být jeho profesní úroveň a korporátní kultura, která zahrnuje i design. Je zřejmé, že veřejnoprávní složka by se mohla stát solidním bazickým základem pro vnímání mediačních kanálů veřejností vůči komerční složce. Kdo je však schopen nabízet průběžnou, profesně vedenou podporu radnicím a krajům? Mám na mysli takovou marketingovou podporu, která umí účinně komunikovat a „prodat“ povětšinou službu (případně produkt) občanům, týkající se jejich každodenního života. Jak se o to pokoušíme na úrovni našeho města Tábora si dovolím prezentovat v obsahu mé přednášky. Příspěvek tedy není zacílen na problémy vzhledu reklamy v parteru ale zejména na pozitivní přístup kdy samospráva může v procesu mediace sehrát účinnou, kladnou a efektivní roli a posloužit jako příklad pro ostatní subjekty lokální úrovně.

M.A. Vladimír Kovařík, ředitel ústavu vizuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací v Uherském Hradišti Univerzity Tomáše Bati Zlín. přenáška ke stažení
První dojem můžeme zkazit jenom jednou: venkovní reklama ve městě, nosiče reklamního sdělení, umístění, materiály, údržba, kontext a aktuálnost. Konkrétní příklady z Uherského Hradiště.
 

« předchozí stránka