SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Vize pro další decennium

Byť připomínka desetiletí existence SHS ČMS stojí mimo pravidelné sněmovní bilance a s nimi spojeným vytyčování nových cílů, je dobrou příležitostí k zformulování vize pro další decennium. Proměny vnějšího prostředí, v němž se odehrává život této organizace jsou tak dynamické, a nutnost okamžité reakce na ně tak akutní, že není možno vynechat žádnou příležitost, která vybízí k průběžné dílčí reflexi, ke korekci již definovaných postojů a předjímání nových cílů.
I když desetiletá bilance vyznívá pro Sdružení velice pozitivně, není zde důvod k jakémukoli podřimování na vavřínech.

Dobrým základem kvalitní percepce budoucnosti je již zmíněný přechod ke koncepčnosti. Termíny přijatých koncepcí se prolínají s termíny konání řádných sněmů a komunálních voleb (v nadcházejícím desetiletí by se měly odehrát troje) tak, že je zde záruka tak důležitého prvku zachování kontinuity.

Formulování základní vize pro další desetiletí Sdružení musí vyjít z kvalifikovaného předejmutí významu a postavení vlastního předmětu zájmu Sdružení - kulturního a přírodně kulturního dědictví.

V souvislosti s příchodem 21. století zaznělo z úst předních domácích i světových politologů, kulturologů, sociologů a filosofů i na úrovni oficiálních evropských struktur mnohokráte konstatování, že kultura, kulturní a přírodní dědictví budou hrát v nadcházející etapě vývoje evropské i světové civilizace daleko větší a významnější roli než dosud. Vzroste-li význam nějaké entity, vzroste i význam těch, kteří s ní budou uvážlivě zacházet, jinak řečeno, SHS ČMS se zde otevírá perspektiva dalšího posílení jeho role. Dynamizace vztahu k národnímu dědictví však bude nezbytně předpokládat dynamizaci aktivit Sdružení.

Dalším významným fenoménem budoucího vývoje Sdružení je realizace reformy veřejné správy. Jde bezpochyby o největší změnu v naší zemi po roce 1989. Vznik krajů přinese nejen posílení prvku zastupitelské demokracie, novou legislativu, nové způsoby financování. Krajské zřízení je krokem k dezintegraci.Má v rámci tohoto procesu význam celostátní zájmové sdružení obcí? Odpověď je nabíledni - péče o národní dědictví je především záležitostí celostátní. Ostatně do sjednocené Evropy přineseme jako svůj vklad národní dědictví jako celek, ne jeho čtrnáct samostatných dílů. Jednou z úloh Sdružení bude proto role integrátora přirozeně vznikajících dezintegračních procesů v této oblasti. Její konkrétní podoba je zřejmá - Sdružení bude platformou pro evidenci a analýzu partikulárních tendencí s tím, že posílí role výměny informací. Nadále bude partnerem příslušných ministerstev a orgánů PČR a bude prosazovat jednotný přístup ke krajským samosprávám.

Vize pro další desetiletí se nemůže nedotknout vztahu k jiným nevládním organizacím. Letošní pražský kongres Europy Nostry, významné panevrospké organizace zabývající se evropským kulturním a přírodním dědictvím, měl pro domácí prostředí jeden významný efekt - poprvé přivedl ke společnému jednacímu stolu nevládní organizace obdobného zaměřen, aby se společně zamyslely nad svým postavením, svými cíli a požadavky. Už jen samotné získání přehledu o existujících nezávislých neziskových organizacích bylo objevné. K obecným cílům komunální politiky patří rozvoj občanské společnosti. Intenzivnější komunikace a větší spolupráce s NNO, resp. další prohloubení spolupráce mezi komunální sférou a občanským sektorem by tedy měla být dalším předmětem zájmu Sdružení.

SHS ČMS si je stále více vědomo, že bez prohloubení a zkvalitnění vztahu občan - národní dědictví nelze dosáhnout žádných pozitivních změn. Proto hodlá stále více apelovat na požadavek výchovy k pozitivnímu vztahu k dědictví národnímu i evropskému, a to na všech úrovních vzdělávacího procesu pro všechny věkové kategorie.

Sdružení se daří být díky svým celostátním aktivitám a díky své síti pracovních i společenských kontaktů jakýmsi svorníkem mezi všemi typy subjektů, které se nějak dotýkají kulturního a přírodního dědictví. Plyne to již z jednoduchého faktu, že na lokální úrovni je takových integrátorem každá členská obec.

Posílení zastupitelské demokracie přinese bezpochyby i posílení vlivu a významu politických stran. SHS ČMS je sice definováno jako nepolitické sdružení a důsledně se takto chová, nicméně se stále zřetelněji ukazuje potřeba proporcionální komunikace s vedením politických stran na vybraná témata, jež tvoří předmět zájmu Sdružení. Zbývá jen doufat, že politická kultura ve svých kvalitativních aspektech zaznamená pokrok a že i v politických stranách najde Sdružení kultivované partnery pro otevřený a korektní dialog.

SHS ČMS se hodlá do budoucnosti více orientovat i na mezinárodní spolupráci a celoevropské aktivity a napomoci tak svým dílem vstupu ČR do Evropské unie.

Sdružení si uchová svoji prestiž pouze tehdy, když vyhoví požadavku nadcházejícího věku intenzivní komunikace a bude zprávy o svých aktivitách profesionálně informovat po co nejhustší síti svých komunikačních spojů, jak vnitř organizace tak, a to zejména, ve svém vnějším prostředí.

Sdružení historických sídel je dobrovolnou neziskovou organizací. Její činnost je limitována dvěma základními faktory - faktorem lidským a finančním. Dosud Sdružení využívalo k financování svých aktivit především finančních zdrojů plynoucích z členských příspěvků, v omezené formě pak účelových dotací státu. Rozmach aktivit nás zcela jistě v nadcházejících období postaví před nutnost hledat doplňkové finanční zdroje, například využitím mezinárodních dotačních programů či hledáním vhodných finančních partnerů. Úspěšnost působení Sdružení je dána zainteresovaností a výkonností reprezentantů volených a jmenovaných orgánů Sdružení a pracovnic sekretariátu. Zbývá si jen přát, aby sekretariát nejen nadále vzorně plnil své poslání, ale aby i ochota reprezentantů řádných i přidružených členů pracovat pro Sdružení nevymizela, aby byla i nadále chápána a oceňována jak na půdě domácích zastupitelstev, tak na půdě Sdružení, jako dobrovolná služba pro tuto zem resp. pro budoucí Evropu.
« předchozí stránka