SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Zahraniční spolupráce

Již v prvních nástinech programových dokumentů vznikajícího Sdružení je deklarována potřeba zahraniční spolupráce (v prvních fázích šlo zejména o snahu nalézt poučení) a vůle po tom, aby byly v domácím prostředí akceptovány a respektovány mezinárodně platné dokumenty týkající se ochrany kulturního dědictví.

Mezinárodní vztahy Sdružení se v uplynulém desetiletí odehrávaly v několika rovinách:
a) získáváním poznatků o mezinárodně platných dokumentech týkajících se ochrany kulturního dědictví a podporou k jejich prosazení v ČR (např. v Mezinárodní charta pro záchranu historických měst, která byla přijata na VIII. generálním zasedání Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) v roce 1987 ve Washingtonu);
b) prostřednictví role celonárodního garanta EHD v České republice (výměna zkušeností formou osobních setkání národních koordinátorů EHD, účast na mezinárodních konferencích k problematice EHD, účast na evropských zahájeních EHD); c) formou navazování bilaterálních vztahů s analogickými organizacemi v zahraničí (bez smluvních vztahů zejména English Historic Towns Forum, Walled Towns Friendship Circle; na základě smlouvy z června roku 1999 spolupráce se Združeniem historických miest a obcí SR;
d) přijetím členství v mezinárodních organizacích (již v roce 1991 prověřovalo SHS ČMS možnost vstupu do organizace EUROPA NOSTRA, definitivní rozhodnutí o přijetí členství v této organizaci padlo až v roce 2000, Asociace evropských historických sídel 1999).

Zatímco v počátečním období existence Sdružení byly mezinárodní kontakty skutečně ve znamení snahy načerpat pokud možno co nejvíce pozitivních zahraničních zkušeností, je v současné době již situace jiná Sdružení se může díky své desetileté existenci a četným dosaženým úspěchům o svoje načerpané zkušenosti dělit se zahraničními subjekty a být jim zcela rovnocenným, v mnoha případech i vyspělejším partnerem.

Zcela mimořádné postavení v celém komplexu zahraničních vztahů Sdružení má spolupráce s naší slovenskou partnerskou organizací. Navazuje na společnou minulost obou národů v rámci Československa a je svým způsobem formou péče o toto společné česko - slovenské dědictví.

Stále se rozšiřující a prohlubující mezinárodní kontakty Sdružení jsou členskou základnou vnímány jako významný přínos komunální sféry ke vstupu České republiky do Evropské unie a jako významný pendant individuálních mezinárodních partnerských vztahů našich historických sídel.

« předchozí stránka